Info Burgers » Nieuws » Benelux en de Baltische staten pleiten voor uitbreiding van het Verdrag over automatische erkenning van hogeronderwijsdiploma’s

Benelux, Economie, Mobiliteit

Benelux en de Baltische staten pleiten voor uitbreiding van het Verdrag over automatische erkenning van hogeronderwijsdiploma’s

13 mei. 2024

Deskundigen op het gebied van hoger onderwijs uit de Benelux-landen en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) komen vandaag in Brussel bijeen om de inwerkingtreding van het Verdrag over wederzijdse automatische erkenning van het niveau van hogeronderwijsdiploma’s te vieren. Tegelijkertijd maken de deelnemers van de gelegenheid gebruik om andere landen van de Europese ruimte voor hoger onderwijs uit te nodigen om toe te treden tot het verdrag. Aanwezig zijn onder andere de minister van Onderwijs van Vlaanderen (Ben Weyts), de vice-minister van Onderwijs Agnė Kudarauskienė (Litouwen), de parlementaire secretaris Silvija Reinberga (Letland) en de directeur internationaal beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gerbert Kunst (Nederland).

Het idee voor het huidige verdrag over de erkenning van diploma’s ontstond in 2019. De Benelux-landen begonnen al in 2015 met de automatische erkenning van bepaalde diploma’s, en de Baltische staten hadden een vergelijkbaar systeem opgezet. Beide regio’s vonden het zinvol om het systeem uit te breiden naar alle zes landen. Het verdrag trad op 1 mei 2024 in werking.

Concreet garandeert het verdrag dat iedereen die een hogeronderwijsdiploma behaalt dat onder het verdrag valt in een van de Benelux-landen of de Baltische staten, er zeker van is dat het niveau van zijn of haar diploma automatisch wordt erkend in de andere ondertekenende landen. In de praktijk zullen afgestudeerden niet langer te maken krijgen met langdurige en kostbare erkenningprocedures wat betreft het niveau van hun diploma.

Benelux en de Baltische staten moedigen daarom andere lidstaten van de Europese ruimte voor hoger onderwijs aan om zich bij dit initiatief aan te sluiten om een inclusieve Europese ruimte voor hoger onderwijs te creëren waar talent en kennis vrij kunnen circuleren.

Ben Weyts, de Vlaamse minister van Onderwijs: “We willen het voor Vlamingen makkelijker maken om te wonen en te werken in het buitenland. Je moet eenvoudig een extra studie kunnen doen in een ander land of een job aanvaarden in het buitenland. Dit akkoord tussen de Benelux en de Baltische Staten helpt daar enorm bij. Natuurlijk blijven we altijd waken over de kwaliteit van onze diploma’s, maar we kunnen echt wel goede afspraken maken. We hebben een open economie en een open blik op de wereld.”

Françoise Bertieaux, minister van Hoger Onderwijs in de Franse Gemeenschap: “Dit verdrag van automatische erkenning is een belangrijke stap voorwaarts voor studentenmobiliteit tussen de ondertekenende landen, wat de zoektocht naar werk voor onze jongeren vergemakkelijkt. Het belichaamt het onderlinge vertrouwen dat is gegroeid tussen onze landen dankzij de implementatie van de instrumenten van Bologna. We moeten erkennen dat we echte pioniers zijn op dit gebied op Europees niveau. Ik verheug me erop dat we andere lidstaten kunnen uitnodigen om zich bij de Benelux en de Baltische staten aan te sluiten bij dit innovatieve initiatief.”

Lydia Klinkenberg, minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in de Duitstalige Gemeenschap van België: “Ik zie hierin een grote meerwaarde, ook voor de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap van België. Omdat we in een grensregio leven, is er onvermijdelijk veel grensoverschrijdende mobiliteit op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Dankzij deze overeenkomst zullen houders van academische titels niet langer te maken krijgen met lange erkenningprocedures, administratieve obstakels en hoge kosten.”

Robbert Dijkgraaf, de Nederlandse minister van Onderwijs: “Vandaag zetten we met zes Europese landen een belangrijke stap naar de eerlijke, wederzijdse en automatische erkenning van diploma’s in het hbo en wo. We nodigen de andere Europese landen van harte uit om zich hier bij aan te sluiten, om zo automatische erkenning in heel Europa mogelijk te maken. Op deze manier versterken we de kwaliteit van het Europese hbo en wo en kunnen we beter concurreren met de rest van de wereld.”

Voor Luxemburg als klein, meertalig en multicultureel land is mobiliteit van studenten en jongeren in het algemeen van bijzonder belang en vormt het niet alleen een intrinsiek kenmerk van ons hogeronderwijslandschap, maar ook van onze nationale identiteit. In deze zin betekent de ondertekening van dit Verdrag voor ons een belangrijke stap voorwaarts, vooral omdat het ons in staat stelt bij te dragen aan de ontwikkeling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs, en ik hoop dat andere Europese landen ons op deze weg zullen volgen,” verklaart Stéphanie Obertin, minister van Onderzoek en Hoger Onderwijs van Luxemburg.

Kristina Kallas, minister van Onderwijs en Onderzoek van Estland : “Dit verdrag betekent een paradigmaverschuiving in hoe we internationale educatieve mobiliteit benaderen. Door automatische erkenning werkelijkheid te maken, bevorderen we niet alleen de principes van rechtvaardigheid en transparantie, maar leggen we ook de basis voor een meer geïntegreerde en dynamische hogeronderwijsgemeenschap. Estland staat trots naast zijn Baltische en Benelux-partners, in de hoop nog meer landen te zien toetreden tot ons, een stap zettend naar een toekomst waar educatieve kansen geen grenzen kennen.”

Internationaal onderwijs is een noodzaak geworden, wat nieuwe academische en professionele perspectieven opent en tegelijkertijd de concurrentiekracht bevordert. Momenteel zijn de Baltische en Benelux-landen de enige regio’s waar automatische erkenning van hogeronderwijskwalificaties officieel is vastgesteld. Dit multilaterale akkoord is een van de mijlpalen en toekomstige investeringen die op de lange termijn de Europese Hoger Onderwijsruimte zullen versterken, waardoor een eenvoudiger en efficiënter systeem ontstaat met een set van geünificeerde criteria voor de betrokken partijen,” verklaart de minister van Onderwijs en Wetenschap van Letland, Anda Čakša.

Agnė Kudarauskienė, vice-minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport van Litouwen :” Te midden van het voortdurend veranderende landschap van de EU-economie blijft de vraag naar relevante kennis en vaardigheden groeien. Om naadloze studie- en werkgelegenheidskansen in heel Europa te waarborgen, is het van essentieel belang om maatregelen te bedenken die transparantie en erkenning van academische kwalificaties versterken. Deze noodzaak benadrukt het belang van initiatieven zoals het Benelux-Baltische verdrag inzake automatische erkenning van hoger onderwijskwalificaties, dat niet alleen processen stroomlijnt, maar ook het vertrouwen tussen lidstaten bevordert. In het licht van de huidige geopolitieke uitdagingen tonen dergelijke overeenkomsten niet alleen een toewijding aan gedeelde waarden, maar dienen ze ook als een baken van solidariteit en bevestigen ze de gezamenlijke vastberadenheid om samen met onzekerheden om te gaan.”

Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux, benadrukt het belang van samenwerking: “De wens om dit initiatief uit te breiden naar andere lidstaten van de Europese ruimte voor hoger onderwijs is een belangrijke stap voorwaarts in onze gezamenlijke inspanningen om deze ruimte te versterken. Dit zal niet alleen de mobiliteit van studenten vergemakkelijken, maar ook de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren.” Hij voegt eraan toe dat de Benelux hiermee zijn rol als pionier binnen de EU bevestigt, aangezien dit een project is dat op Europees niveau kan worden toegepast.

https://flic.kr/s/aHBqjBqgKu

Treaty on the automatic recognition of higher education qualifications Explore this photo album by Benelux Unie on Flickr! flic.kr