Info Burgers » Nieuws » Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaatadaptatie

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaatadaptatie

13 jan. 2022

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klimaat van de Benelux-landen. Daarbij stond de urgentie om gezamenlijk op te trekken op het terrein van klimaatadaptatie centraal, vooral ook omdat de Benelux regio door zijn kwetsbaarheid voor klimaatverandering een groot belang heeft bij grensoverschrijdende samenwerking. Eventuele samenwerkingsinitiatieven worden dan ook aangemoedigd door de EU en kunnen fungeren als rolmodel voor de Europese exercitie. 

Gelet op de tragische overstromingen in de zomer van 2021 en de droge zomers waar onze Benelux-landen de jaren voordien mee te kampen hadden, tegen de context van de klimaatveranderingen en -opgaven waar we voor staan, maakte kersverse voorzitter Luxemburg gelijk werk van een uitwisseling tussen directeuren-generaal van de Europese Commissie en de Benelux lidstaten over klimaatadaptatie. 

De Europese Commissie bracht in 2021 een nieuwe Klimaatadaptatie Strategie uit, maar directeur-generaal Petriccione benadrukte dat het niet ging om nieuwe doelstellingen, maar om het anders en beter realiseren van plannen, nu de uitdagingen alleen maar toenemen. Naast expertise, data en planning, moeten de risico’s en potentiële schade beter in beeld gebracht worden. In het kader van het macro-fiscale beleid moet vervolgens niet alleen gekeken worden naar de investeringen die gedaan moeten worden, maar naar de kosten die klimaatgerelateerde events met zich mee brengen en hoe de maatschappij met deze kosten moet omgaan. 

De Benelux – vertegenwoordigd door de heren Weidenhaupt (LUX), Jaap Slootmaker (NL) en Peter Wittoeck (BE) - werd bevestigd als voorbeeldregio – in navolging van de eerdere praktische klimaatadaptatie-oefeningen op basis van scenario’s binnen het domein van energie, transport en volksgezondheid, waaruit bleek hoe nuttig grensoverschrijdende samenwerking is -, omdat de regio representatief is voor de uitdagingen waar de Europese lidstaten voor staan. 

Klimaatadaptatie moet op lokaal niveau gebeuren, zoveel mogelijk gericht op praktische hulpmiddelen, ondersteuning en oplossingen. Benelux-samenwerking op thema’s als klimaat-risico-gebaseerde financiering, monitoring van de kostenefficiëntie van maatregelen, kennisdeling naar aanleiding van extreme weersfenomenen – waarbij aansluiting moet worden gezocht bij bestaande Riviercommissies – ook tussen steden in het kader van de droogteproblematiek, crisismanagement en nature based solutions is daarmee waardevol.

Het mainstreamen van klimaatadaptatie kwam naar voren in de wens om een vervolgoverleg te organiseren met de collega’s bevoegd voor klimaatmitigatie, water, energie en natuur. 

Secretaris-Generaal van de Benelux Unie, dhr. de Muyser, bood vanzelfsprekend aan het tijdens de COP26 gelanceerde Benelux Klimaat Platform (http://climate.benelux.int) in te zetten voor een concrete opvolging van dit overleg.