Info Burgers » Nieuws » Benelux geeft impuls aan emissievrij vrachtverkeer over de weg

Benelux geeft impuls aan emissievrij vrachtverkeer over de weg

28 okt. 2021

De Benelux samenwerking zalop regionaal niveau extra invulling geven aan de ambities om het (vracht)wagenpark in de Benelux te vergroenen. Dit zalzij doen door het nemen van een besluit door tot een gerichte verhoging van het maximale gewicht voor grensoverschrijdend vracht verkeer. Op deze manier wordt er een impuls gegeven om versneld de vrachtwagens op verbrandings motoren om te doen schakelen naar bijvoorbeeld waterstof of batterijaandrijving

Tijdens het hoogambtelijk overleg tussen de Benelux landen en Belgische gewesten werd besloten om afspraken daaromtrent te formaliseren. Op dit overleg waar naast wegtransport ook dossiers als digitalisatie, milieuzones en fietsbeleid werden besproken, zetten de landen de richting uit voor het komende Beneluxjaar. 

In de Benelux is het grensoverschrijdend verkeer van vrachtwagens van 44 ton over het grondgebied van de drie landen sinds vele jaren toegestaan. Terwijl de Europese regelgeving de algemene norm voor het verkeer tussen de lidstaten op 40 ton heeft vastgesteld, wordt de Benelux-regio vanwege de geografische ligging, de bevolkingsdichtheid en het belang van de interregionale goederenstromen in dit opzicht als één grondgebied beschouwd. Bijgevolg is het intracommunautaire maximum er niet van toepassing, zodat de Benelux over dezelfde flexibiliteit als zijn buurlanden voor hun binnenlands vervoer kan beschikken. 

Vrachtwagens zijn evenwel verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer en bijna 6 % van de broeikasgasemissies van de EU (bron: Europese Commissie). Het is dan ook zaak deze sector koolstofarm te maken, en wel met de komst van alternatieve brandstoffen – waterstof, biobrandstoffen, aardgas (CNG/LNG) en elektriciteit – en nieuwe transmissietechnologieën. 

Daarom zal een Benelux-beschikking worden opgesteld om een verhoging van het maximaal toegestane gewicht in het intra-Benelux-verkeer mogelijk te maken voor voertuigen die op alternatieve brandstoffen of emissievrij rijden. De maximaal toegestane massa kan dan worden verhoogd tot 45 ton voor alternatieve brandstoftechnologie en tot 46 ton voor transmissietechnologie. 

Deze nieuwe beschikking zal dus, wat de maximaal toegestane masse betreft, een wijziging inhouden van Benelux-beschikking M (89) 7 inzake de afmetingen en massa's van bedrijfsvoertuigen en personenauto's welke in het internationale verkeer op het grondgebied van een Benelux-land worden toegelaten.