Info Burgers » Nieuws » Benelux-grensarbeidersbrochures 2010 on-line beschikbaar

Benelux-grensarbeidersbrochures 2010 on-line beschikbaar

31 mrt. 2010

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux brengt naar jaarlijkse traditie drie up-to-date brochures uit om grensarbeiders te helpen de weg te vinden in de doolhof van sociale stelsels, fiscale wetgeving en arbeidsverhoudingen aan de andere zijde van de landsgrens.

Deze brochures zijn in de eerste plaats bestemd voor werkgevers en sociale uitkeringsinstellingen in de drie landen die met de grensarbeiders samenwerken, doch ook voor de grensarbeider zelf.

Een grensarbeider heeft te maken met twee landen namelijk zijn woonland en zijn werkland.

Ondanks het bestaan van de Europese Unie blijkt het in de praktijk vaak onmogelijk om de wetgeving op sociaal-, fiscaal- en arbeidsrechtelijk vlak te harmoniseren zodat het ingewikkeld is voor de grensarbeider om uit te maken welke fiscale en sociale regelingen op hem van toepassing zijn. Daarom zijn alle nuttige inlichtingen betreffende grensarbeiders binnen de Benelux in drie brochures opgenomen, die zich richten tot:

Belgische grensarbeiders in Nederland (ca. 31.500 personen); Nederlandse grensarbeiders in België (ca 7.500 personen); Belgische grensarbeiders in Luxemburg (ca 40.000 personen) en Luxemburgse grensarbeiders in België (ca 500).   In een eerste deel wordt ingegaan op de formaliteiten die moeten worden vervuld bij het aanvaarden of stopzetten van werk in een ander land, zoals het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid, mutualiteit, loon, ontslag, enz…

In een tweede deel komen de fiscale aspecten aan bod: de te vervullen formaliteiten, de berekening van het belastbaar inkomen, enz…

Het derde deel gaat over de sociale zekerheid en voornamelijk over de betaling van sociale premies, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, medische verzorging,jaarlijkse vakantie, pensioen enz…

Binnen de Benelux vindt regelmatig overleg plaats over de wijze waarop aan de problemen van grensarbeiders tegemoet kan worden gekomen.

Zo informeren de drie landen elkaar over veranderingen in wet- of regelgeving die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de positie van grensarbeiders.

Per 1 mei 2010 treedt een nieuwe Europese Verordening (883/2004) in werking die vanaf dan het regelgevend kader zal uitmaken inzake coördinatie van de sociale zekerheid. De wijzigingen die deze Verordening met zich mee zal brengen zullen ten gepaste tijde worden aangebracht. In afwachting daarvan geeft het Benelux-secretariaat de grensarbeiderbrochures 2010 voorlopig enkel digitaal uit en verschijnt een gedrukte versie op later moment.

In 2010 zal er ook op het terrein van grensarbeid binnen de Benelux een internetportaal worden ontwikkeld om  grensarbeiders nog beter te informeren.

Geïnteresseerden kunnen deze brochures downloaden op de benelux- website