Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen gaan grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector bestrijden

Benelux-landen gaan grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector bestrijden

12 mei. 2017

EHFCN-publicatie stelt vast dat de fraude in Europa miljoenen euro’s bedraagt 

De Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, de Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid ,Martin van Rijn, en de Luxemburgse minister van Gezondheid, Lydia Mutsch,  engageren zich in een Benelux-intentieverklaring om samen te werken met het oog op het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector. Dit om burgers maximaal te beschermen tegen o.a. gesanctioneerde zorgverleners waarvan moet vermeden worden dat ze over de grens hun ‘illegale’ dienstverlening gewoon verder zetten. Maar ook om financiële verliezen voor het gezondheidsbudget in de drie landen door fraude te verhinderen, zodat deze beter kunnen geïnvesteerd worden in kwalitatieve zorg voor patiënten. Recent onderzoek van het EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network)  bracht aan het licht dat de omvang van de fraude in de Europese zorgsector miljoenen euro’s bedraagt.  De ondertekening van de Benelux-intentieverklaring door hoge vertegenwoordigers van België, Nederland en Luxemburg, had plaats tijdens een ‘Kick-off event’ op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel. 

Maggie De Block, Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : “De gezondheidszorg wordt gefinancierd met de bijdragen van de burger, dus zijn we het aan diezelfde burger verschuldigd om dat geld maximaal te investeren in kwalitatieve en toegankelijke zorg. Verspilling, misbruik, fraude en corruptie passen niet in dat plaatje en pakken we daarom aan via ons beleid. Maar fraude en corruptie stoppen niet aan de landsgrenzen. Integendeel, die grenzen worden steeds vaker bewust opgezocht om te kúnnen frauderen. Daarop is er slechts één antwoord mogelijk, en dat is ‘internationaal samenwerken”. 

Martin van Rijn, Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid : « Fraude en oneigenlijk gebruik in de zorg zijn niet acceptabel en dienen hard aangepakt te worden. Beide tasten de betaalbaarheid en solidariteit van onze zorgstelsels aan. Het is daarom cruciaal dat de Benelux-landen nu samen de strijd aangaan tegen fraude bij grensoverschrijdende zorg.” 

Lydia Mutsch, Luxemburgse minister van Gezondheid :  « de intentieverklaring die vandaag werd ondertekend tussen de lidstaten van de Benelux is een sterk signaal die de vastberadenheid toont van de ondertekenaars toont ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende fraude in de zorgsector”. 

Miljoenen euro’s fraudeomvang 

Het EHFCN publiceerde vandaag een boek  waarin voor 9 Europese landen de aard en omvang van  fraude, corruptie en verspilling in de gezondheidszorg wordt belicht. België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Slovenië, Italië, Portugal, Polen en Litouwen werden onder de loep genomen wat hun gezondheidszorgsysteem betreft en de risico’s op fraude. Hieruit blijkt dat de meeste fraude zich voordoet bij het aanrekenen van niet-verleende of te duur aangerekende zorgen, naast corrupte openbare aanbestedingen in de zorgsector. Hoewel de publicatie stelt dat het moeilijk is één globaal cijfer te geven over de werkelijke fraudeomvang,  zijn er indicaties dat deze in de miljoenen euro’s oploopt. Zo werden er wegens fraude in België in 2015 bedragen teruggevorderd van 11,5 miljoen euro en in Nederland in 2014 18,7 miljoen euro. In andere landen liggen deze bedragen nog hoger. De publicatie concludeert dan ook dat een multidisciplinaire samenwerking tussen landen noodzakelijk is. 

René Jansen, voorzitter EHFCN: "De bestrijding van fraude, corruptie en verspilling is een belangrijke bijdrage aan de financiële duurzaamheid van onze zorgsystemen en een bijdrage aan het fundamentele vertrouwen van de burgers in de integriteit van de gezondheidszorg”. 

Benelux zet in op preventie  

Met de ondertekening van de intentieverklaring gaan de drie landen het engagement aan om de risico’s op zorgfraude te voorkomen door samen te werken en gericht onderzoek uit te voeren. Vooral een dam opwerpen tegen fraude gepleegd door gesanctioneerde zorgverleners, het misbruik met de Europese Ziekteverzekeringskaart en het verhinderen van de fraude in de financiële verrekeningen tussen de Benelux-landen,  staan hoog op de agenda. Hiervoor richten de drie landen een werkgroep op die alle betrokken diensten en actoren samen rond de tafel brengt. Experten zullen  kennis en goede controlepraktijken over zorgfraude uitwisselen en door gericht onderzoek de verschillende vormen van fraude beter in kaart brengen. Verder zal de samenwerking tussen de landen verbeterd worden door o.a. meer transparantie in de administratieve processen. Ook zal een informatiesysteem opgezet worden tussen de bevoegde autoriteiten. Dit wordt vervat in een globaal actieplan. 

Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux : “Een gezamenlijke Benelux-aanpak is van groot belang omdat fraudeurs vaak grens overgaan om een bepaald nationaal rechtssysteem te ontwijken of te profiteren van bepaalde inefficiënties, waardoor inspecties en controles ontbreken. Het gemeenschappelijk doel is om concrete resultaten voor zowel autoriteiten als bevoegde actoren op het gebied te verkrijgen en uiteindelijk voor elke patiënt in Europa.” 

Voorloper in Europa 

Met deze Benelux-actie lopen de drie landen, nogmaals, voorop in Europa door gezamenlijk zorgfraude in het belang van de burgers te bestrijden. Hun ervaringen worden gedeeld met de Europese Commissie.