Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen maken werk van een gezamenlijke visie op mobiliteit 

Mobiliteit, verkeer, Wegvervoer

Benelux-landen maken werk van een gezamenlijke visie op mobiliteit 

24 okt. 2023

Onder Nederlands voorzitterschap vond op woensdag 18 oktober 2023 het jaarlijks Benelux-Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats in Den Haag. Tijdens dit overleg wordt het werkplan voor het komend jaar vastgelegd en tegelijkertijd naar de actuele uitdagingen gekeken.  Aan dit hoog-ambtelijk overleg nemen de directeuren-generaal transport en vertegenwoordigers uit de drie lidstaten, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen deel. Ook de Benelux-adjunct-secretarissen-generaal Michel-Etienne Tilemans en Jean-Claude Meyer tekenden present en beklemtoonden het belang van dit strategisch Benelux-overleg dat aanleiding gaf tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op mobiliteit en transport voor de Benelux tot 2028.

De lidstaten en regio’s gaven allereerst het startschot voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Benelux-visie op grensoverschrijdende mobiliteit in de regio. Met behulp van deze visie zal een coherent beleidskader gecreëerd voor de Benelux-acties op het gebied van mobiliteit de komende jaren. Dit kader zal ook rekening houden met de belangen van de aangrenzende regio’s van de Benelux, en vormt tevens de basis voor het mobiliteits-hoofdstuk van het komende Benelux meerjarenplan (2025-2028). 

Naast de mobiliteitsvisie kwamen ook diverse andere onderwerpen aan bod in Den Haag. Een thema dat stevig verankerd blijft op de agenda van het directiecomité is de noodzaak tot de vergroening van het goederenvervoer over de weg. De Benelux zet in op het stimuleren van de elektrificatie van het vrachtwagenpark, onder andere via het faciliteren van overleg tussen alle betrokken partijen, en het coördineren van het omzetten van Europese regelgeving rondom laadinfrastructuur (de zogenaamde ‘AFIR-richtlijn’). Ook de Europese herzieningen van de Richtlijnen ‘Maten en Gewichten’ en ‘Gecombineerd Vervoer’ zal de nodige Benelux-aandacht verdienen.

Daarnaast kwam de ‘zachte mobiliteit’ aan bod, met onder andere de uitvoering van de ‘Benelux/NRW Roadmap Fiets’ en het bespreken van een betere (juridische) omkadering van nieuwe ‘lichte elektrische voertuigen’ zoals steps en innovatieve typen fietsen.

De landen en regio’s namen ook akte van de voortgang op diverse andere dossiers, zoals de ondertekening van de beschikking ‘estuaire vaart’, de Benelux-proef met de digitale vrachtbrief, de studie rondom de Digital Twin voor wegbeheerders of de samenwerking bij weginspectie-controles.

Tot slot werden ook toekomstige vervoersvormen, zoals de hyperloop, of het vliegen met elektrische vliegtuigen door het comité onder de loep genomen. De Benelux is een innovatie regio en de Benelux-landen en regio’s zijn dan ook geïnteresseerd in het verkennen van kansen voor het vormen van een industrieel cluster rondom deze nieuwe technologie in de Benelux.

Na het overleg werd een bezoek gebracht aan het informatiecentrum van de ‘Blankenburg-verbinding’ in de buurt van Rotterdam. Deze in aanbouw zijnde nieuwe Nederlandse autosnelweg zal een verbinding vormen tussen twee andere autosnelwegen en bevat meerdere tunnels. Doorheen het aanlegproces is er een intensief participatie-project opgestart voor omwonenden en belanghebbenden. Ook zijn er diverse maatregelen genomen om de impact op natuur en landschap zo veel mogelijk te beperken. Na de uitleg in het informatiecentrum vond er een bezoek op het bouwterrein zelf plaats.

Het volgende overleg van het Directiecomité Vervoer zal in oktober 2024 plaatsvinden onder voorzitterschap van België.

Les pays du Benelux travaillent à une vision commune de la mobilité.