Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen te gast in Noordrijn-Westfalen

Benelux-landen te gast in Noordrijn-Westfalen

18 jul. 2013

De ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en Luxemburg zijn vandaag bijeengekomen in Düsseldorf voor een onderhoud met minister-president Hannelore Kraft. Didier Reynders, Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken werd verhinderd en kon niet deelnemen aan de bijeenkomst. Hij werd vertegenwoordigd door de Belgische consul-generaal te Keulen. Op de agenda van dit overleg stonden de samenwerking tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen en een uitwisseling over Europese thema’s. De Benelux-delegatie werd aangevoerd door Jean Asselborn, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg en huidig voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie en Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Voor België nam consul-generaal Nicolaas Buyck deel. Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie, nam eveneens deel aan het aansluitend overleg.

De Benelux-landen vormen samen met Noordrijn-Westfalen een uniek cultureel en economisch gebied in Europa, waarin 45 miljoen mensen op een oppervlakte van ruim 100.000 km2 leven en een bruto binnenlands product van ca. 1,6 biljoen euro per jaar wordt gegenereerd. Deze gemeenschappelijke economische ruimte bekleedt een toonaangevende positie in de internationale handel als brug tussen West- en Oost-Europa en tussen Noord- en Zuid-Europa.

De samenwerking van de Benelux-landen met Noordrijn-Westfalen is gebaseerd op tal van verdragen en overeenkomsten die de afgelopen tientallen jaren met de regeringen van België (en de Belgische Gewesten en Gemeenschappen), Nederland en Luxemburg alsook met de Benelux Unie zelf werden gesloten. De politieke en technische contacten zijn intensief en op vele beleidsterreinen zijn werkgroepen tussen de regeringen en de besturen alsook in het kader van de Benelux Unie ingesteld.

De deelnemers spraken tijdens hun bijeenkomst de wens uit om de relaties verder uit te bouwen en zodoende een grensoverschrijdend regionaal samenhorigheidsgevoel te bevorderen. Tevens konden de bestuurders van gedachten wisselen over Europese vraagstukken.

De vertegenwoordigers van de Benelux-landen juichten uitdrukkelijk toe dat de regering van Noordrijn-Westfalen bijzonder belang hecht aan de relaties met de Benelux in het kader van haar Europese beleid. In dat verband zijn ze verheugd dat de regering van Noordrijn-Westfalen een Benelux-strategie wil uitzetten om de samenwerking op een aantal specifieke gebieden te verdiepen.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de standpunten van de Benelux-landen en van Noordrijn-Westfalen ten aanzien van tal van Europese thema’s gelijklopen. Dit geldt vooral voor het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De belangrijkste prioriteit op korte termijn blijft de oprichting van een bankenunie om de financiële stabiliteit te garanderen en marktversnippering tegen te gaan. Voorts bepleitten de deelnemers een nauwere afstemming van het werkgelegenheids- en sociale beleid. Indachtig de bijeenkomst van de Europese Raad d.d. 27 en 28 juni jl. in Brussel onderstreepten zij de noodzaak om de uitvoering van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren en van de jongerengarantie te bespoedigen en de mobiliteit van jongeren te verhogen. Hierbij ging bijzondere aandacht naar de ondersteuning van jongeren die op zoek gaan naar een baan over de grens alsook naar het bevorderen van grendsoverschrijdende beroepsopleidingen.

Naast Europese beleidsthema’s stond vooral het verdiepen van de concrete samenwerking centraal tijdens deze bijeenkomst. De deelnemers kwamen overeen om onder andere de samenwerking rond hernieuwbare energie, arbeidsmobiliteit en vervoer te versterken.

Het overleg over hernieuwbare energie tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen zou moeten worden geïntensiveerd. Dienaangaande ging bijzondere aandacht naar de verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur, e-mobility en de erkenning van technische controles.

Ook op het gebied van de arbeidsmobiliteit wordt gestreefd naar een nauwere samenwerking teneinde de ruim 100.000 grenspendelaars in de regio beter en doelgerichter te informeren over de mogelijkheden in de gehele regio. Met het oog daarop werdbesloten om het bestaande geïntegreerde webportaal, dat beheerd wordt door de Benelux, uit te breiden. Dit portaal is een informatieplatform voor grensarbeiders tussen Nederland - NRW en Nederland-België. De deelnemers spraken op dat punt de wens uit om de mogelijkheden voor wederzijds erkende beroepsopleidingen en –kwalificaties te verkennen.

Een ander aandachtspunt was transport en logistiek. Ondanks het dichte verkeersnet is er een steeds toenemende vraag naar personen- en in het bijzonder goederenvervoer. In de toekomst zal bij de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en zijn buren sterk moeten worden ingezet op de gehele mobiliteits- en logistieke sector. Bedoeling is om door de participatie van Noordrijn-Westfalen aan de vervoersgremia van de Benelux Unie te komen tot een betere aansluiting en interregionale coördinatie.

De Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen kwamen voor het eerst bijeen in deze setting voor gezamenlijk overleg; deze formule is een zinvolle aanvulling op de intensieve uitwisseling die op verschillende niveaus tussen deze partners bestaat.

Achtergrondinformatie: De samenwerking tussen de Benelux Unie en Noordrijn-Westfalen is gebaseerd op een meerjarenprogramma van de Benelux Unie. Het nieuwe Benelux-Verdrag, dat op 17 juni 2008 in Den Haag werd ondertekend, bevat een „openingsclausule" (artikelen 24 tot 27) voor de samenwerking tussen de Benelux Unie en aangrenzende landengroepen, staten, deelstaten en regio‘s. De specifieke formulering van deze „openingsclausule" doet in het bijzonder recht aan de wensen van Noordrijn-Westfalen en vloeit grotendeels voort uit de gesprekken die met deze deelstaat zijn gevoerd. In deze overeenkomst wordt Noordrijn-Westfalen als de natuurlijke partner beschouwd om deze samenwerking te bevorderen. Nadere informatie over de Benelux Unie vindt u op de website van het Benelux Secretariaat-Generaal: www.benelux.int.