Info Burgers » Nieuws » Benelux neemt deel aan de Top van de Grande Région

Benelux neemt deel aan de Top van de Grande Région

30 jun. 2022

Het Benelux Secretariaat-Generaal werd voor het eerst uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de tussentijdse top van de Grande Région, hetgeen door de vergadering werd toegejuicht. Het versterken van de samenwerking tussen de twee gebieden is een prioriteit voor het huidige Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux, vooral omdat een gezamenlijke aanpak zinvol is voor de burgers en de mogelijkheid biedt om op Europees niveau een krachtigere stem te laten horen.

Het belang van solidariteit tussen partnergebieden werd in het bijzonder benadrukt. 

Wat betreft de gemeenschappelijke visie op grensoverschrijdende crisisbeheersing, zoals genoemd tijdens deze top, onderschrijft het Secretariaat-Generaal ten volle de voorgestane beginselen: solidariteit tussen partnergebieden, verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de volksgezondheid, instandhouding van het vrij verkeer van grensarbeiders en bewoners van grensgebieden, alsmede aanpassing van maatregelen die verband houden met de specifieke kenmerken van grensoverschrijdende woongebieden.