Info Burgers » Nieuws » Benelux pakt samen sociale dumping aan

Benelux pakt samen sociale dumping aan

23 sep. 2015

Belgische staatssecretaris Bart Tommelein ondertekent Benelux-verklaring tegen grensoverschrijdende sociale fraude

De Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Bart Tommelein, ondertekende als Voorzitter van het Benelux-Comité van Ministers rond Fraudebestrijding samen met vertegenwoordigers van Nederland en het Groothertogdom Luxemburg een Benelux-verklaring over nauwere samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude.

Met deze verklaring gaan de regeringen van de Benelux-landen gezamenlijke initiatieven en maatregelen ontwikkelen om sociale fraude beter aan te pakken en hiermee een voortrekkersrol te vervullen richting de Europese Unie. België, Nederland en Luxemburg zullen samen fenomenen zoals sociale dumping, schijnconstructies, uitkeringsfraude, frauduleuze uitzendkantoren,. aanpakken. Dit is een verder uitwerking van de afspraken die de drie landen maakten tijdens de Benelux-Sociale Top in 2014 en de Top van Benelux-Eerste ministers in 2015.

Belgische staatssecretaris Bart Tommelein: ‘Van bij mijn aantreden heb ik het belang van de Benelux in de strijd tegen sociale dumping benadrukt. Ik ben verheugd dat de intentieverklaring die ik in december aan mijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s bezorgde zo snel tot resultaten heeft geleid. Door de structurele samenwerking tussen onze landen zullen we de deloyale concurrentie voor onze bedrijven tegengaan. Als Benelux leggen we samen ook meer gewicht in de schaal in Europa om dit internationaal probleem aan te pakken.’

Gezamenlijke inspecties

Sociale fraude en sociale dumping zijn grensoverschrijdend problemen die grensoverschrijdend moeten opgelost worden. Daarom worden op Benelux-niveau gezamenlijke inspecties opgezet tussen de inspectiediensten van de drie landen. Door het delen van kennis en middelen kan sociale dumping efficiënter, kostenbesparend en gerichter bestreden worden.

Uitwisseling van gegevens

Sociale fraude zal voortaan sneller gedetecteerd worden door grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens via gebruik van elkaars databanken. Er zal worden nagegaan hoe een systeem van ‘knipperlichten’ op Benelux-niveau kan ontwikkeld worden, om grensoverschrijdende sociale fraude onmiddellijk op te sporen en vroegtijdig te stoppen.

Benelux als voortrekkersrol

De Benelux-samenwerking vervult hierbij ten volle zijn rol als voortrekker voor de omringende landen en de Europese Unie. België, Nederland en Luxemburg bundelen de krachten om politiek draagvlak te realiseren met andere lidstaten van de Europese Unie en in het bijzonder de aangrenzende landen, de Baltische Staten en de Noordse landen, om samen binnen Europa aan te dringen op EU-maatregelen in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.