Info Burgers » Nieuws » Benelux start acties tegen grootschalige acquisitiefraude

Benelux start acties tegen grootschalige acquisitiefraude

24 jun. 2014

Advertentiefraude kost de Benelux-ondernemers jaarlijks 1 miljard euro
 

Op 24 juni zijn de drie landen van de Benelux gestart met acties in de strijd tegen acquisitiefraude. Jaarlijks lijden ondernemers meer dan 1 miljard euro schade als gevolg van spooknota’s, valse facturen, piraterij met bankgegevens en acquisitie- of advertentiefraude. Hoewel het bedrag per ondernemer meestal gering is, is de totale fraudesom erg groot. Om dit toenemend probleem grondig aan te pakken, start de Benelux met nieuwe acties zoals een early warning system. De Benelux neemt ook met dit thema het voortouw binnen de Europese Unie.

Statistisch onderzoek bewijst het grote belang van de strijd tegen deze fraudevorm

Uit onderzoek van het Secretariaat-Generaal van de Benelux bleek dat 80 procent van de ondervraagde ondernemers een viertal keer per jaar te maken krijgt met pogingen tot oplichting via valse facturen, malafide claims met bedrijven- en reclamegidsen en phishing-praktijken. Van de ondernemers ondertekende 22 procent een contract en 12 procent betaalde één of meer facturen. In de ganse Benelux-regio wordt de economische schade op 800 miljoen tot 1 miljard euro geschat. De schade is echter niet alleen financieel. Ondernemers verliezen veel tijd, gaan elkaar wantrouwen, en durven niet makkelijk toegeven het slachtoffer te zijn van zulke praktijken. Slechts 12 procent doet een aangifte. Het merendeel van de oplichtingspogingen (46%) is grensoverschrijdend. Daarbij zijn Belgische bedrijven vaker (24%) doelwit van Nederlandse fraudeurs en Luxemburgse bedrijven het slachtoffer van Belgische oplichters.

Early warning system, preventieve maatregelen en onderzoek

De Benelux-landen ondernemen nu gezamenlijk actie met een early warning system  waarmee acquisitiefraude over de grenzen heen gemeld kan worden. Zo zullen de nationale contactpunten, waar klachten van ondernemers binnenkomen, razendsnel informatie uitwisselen over opduikende vormen van fraude. Deze informatie kan ook via een Benelux-platform verspreid worden naar bedrijfsleiders in de hele Benelux.

Daarnaast komen er ook preventieve maatregelen op Benelux-niveau. Gedacht wordt aan gezamenlijke campagnes om ondernemers bewust te maken van deze frauduleuze praktijken en hen duidelijk te maken welke stappen ze kunnen ondernemen. Ook zal er worden samengewerkt met de financiële inlichtingeneenheden van de Benelux-landen om de grensoverschrijdende oplichterij in kaart te brengen .

Verder zal bijkomend onderzoek verricht worden om de bestemming van geldstromen uit misleidende handelspraktijken in het criminele circuit te achterhalen.

In samenwerking met MKB-Nederland en UNIZO
Het waren zelfstandigen-federaties UNIZO en MKB Nederland die de alarmbel luiden bij de Benelux-landen.  De samenwerking tussen de Benelux en het middenveld heeft zich snel vertaald in concrete oplossingen en acties om de problematiek te lijf te gaan.

Aanbeveling van het Benelux Comité van Ministers

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, de Belgische Staatssecretaris voor Fraudebestrijding,  John Crombez en de ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg in Nederland, Pierre-Louis Lorenz, ondertekenden  als Benelux-Comité van Ministers een intentieverklaring  om deze frauduleuze en misleidende praktijken een halt toe te roepen en tot actie over te gaan.

Benelux-unie als voorloper van de EU

De drie Benelux-landen lopen met dit initiatief vooruit op de Europese ontwikkelingen om deze grensoverschrijdende oplichterij te stoppen. Bij EU-besprekingen over dit onderwerp zullen ze gemeenschappelijke standpunten nastreven.

 - Intentieverklaring Misleidende handelspraktijken tussen bedrijven

-  Aanbeveling van het Benelux Comité van Ministers inzake misleidende handelspraktijken tussen bedrijven

-  Eindrapport Benelux-onderzoek Misleidende handelspraktijken gericht op ondernemers