Info Burgers » Nieuws » Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

Benelux Strategisch overleg Douanesamenwerking stelt prioriteiten voor 2023 vast

24 nov. 2022

Het Strategisch overleg Douanesamenwerking vond op 24 november 2022 onder Luxemburgs voorzitterschap bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel plaats. Hoge douaneambtenaren hebben onder leiding van secretaris-generaal Alain de Muyser en de adjunct-secretaris-generaal de heer Michel-Etienne Tilemans de balans van de werkzaamheden in 2022 opgemaakt en de mandaten van de werkgroepen voor het komende jaar vastgesteld.

In 2023 zullen de Benelux-landen nagaan in hoeverre een systeemgebaseerde aanpak (system based approach) kan worden gevolgd voor AEO-bedrijven (Authorised Economic Operators). Bedoeling is een andere controlemethode toe te passen op deze groep bedrijven waarvoor aangepaste vormen van controle gelden. Wat de controle op pakjes van geringe waarde betreft, werd in oktober een nieuwe studiedag georganiseerd over de gevolgen van de belastinghervorming voor de e-commerce, waaraan zowel de douane- als de belastingdiensten deelnamen. Het Strategisch overleg Douanesamenwerking heeft kennisgenomen van de conclusies van deze studiedag en zal in samenspraak met het Strategisch overleg Fiscale Samenwerking bepalen welke maatregelen in Benelux-verband moeten worden genomen.

Op het gebied van gegevensuitwisseling tussen douanediensten zullen de Benelux-landen informatie uitwisselen over de interpretatie en de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wat ten slotte de fraude met EORI-nummers betreft is afgesproken om dit punt bij OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding) in te brengen om een Europese aanpak van dit vraagstuk aan te moedigen.