Info Burgers » Nieuws » Benelux strategisch overleg stemt ambitieus programma voor energiesamenwerking af

Benelux strategisch overleg stemt ambitieus programma voor energiesamenwerking af

10 mrt. 2021

Onder het motto ‘een sterke Benelux voor een sterkere Europese Unie’ pakt het Belgisch voorzitterschap in 2021 ten volle zijn voortrekkersrol in de EU op. Zo nemen de landen op vlak van energie het voortouw in de ontwikkeling van de Noordzee als energiecentrale van Europa, de vormgeving van een grensoverschrijdende markt voor waterstof en het opstarten van een internationale onderzoeksagenda voor de energietransitie. Om al deze ambities praktisch uitvoerbaar te maken spraken de directeuren-generaal bevoegd voor energie hun samenwerkingsagenda af. 

Mevrouw N. Mahieu, directeur-generaal voor energie van België, nam het initiatief voor dit strategisch overleg met de heren S. Gaastra, directeur-generaal voor energie van Nederland, S. Hagspiel, Regeringscommissaris voor energie van Luxemburg en directeur Markt van het Benelux secretariaat J. Molema. In verschillende Europese energie-dossiers trekken de Benelux-landen samen op. De directeuren-generaal wisselden van gedachten hoe ze nog beter gebruik kunnen maken van de regionale overlegplatformen in het Huis van de Benelux, zoals het Penta overleg (tussen Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), het Gas Platform (tussen Benelux, Frankrijk, Duitsland), het Benelux Energie Expertise netwerk, en het energieforum tussen de landen rond de Noordzee (de North Seas Energy Cooperation).

Er werd afgesproken om met de Penta-landen in te zetten op een aantal gezamenlijke krijtlijnen, als voorstel voor de EU voor de waterstofmarkt van de toekomst. Ook op vlak van het energiesysteem van de toekomst zullen de Benelux-landen hun onderzoek bundelen omtrent een aantal complexe vraagstukken, zoals de rol van opslag, leveringszekerheid of flexibiliteit. Tenslotte verleenden de directeuren-generaal steun aan de ambities van het Belgisch voorzitterschap richting een nieuw politiek akkoord met de landen rond de Noordzee, over het inpassen van energie-eilanden en gecombineerde energieverbindingen op zee.

Tenslotte onderzochten de directeuren-generaal ook mogelijkheden om de aanjagersrol extra kracht bij te zetten door zelf al Benelux instrumenten en acties toe te passen. Een voorbeeld is het fysiek doen aansluiten van de prille lokale waterstofinfrastructuur tot een robuust Benelux waterstof ecosysteem. Ook op vlak van elektro-mobiliteit en alternatieve brandstoffen zag men kansen en werd afgesproken het gesprek verder te zetten.