Info Burgers » Nieuws » Benelux-Top: Een actieplan voor banen en groei

Benelux-Top: Een actieplan voor banen en groei

29 apr. 2015

Politieke verklaring Een Benelux-actieplan voor banen en groei”

VERTALING POLITIEKE VERKLARING

BIJLAGE VAN DE POLITIEKE VERKLARING - English Version

De eerste ministers van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg hebben elkaar op 29 april 2015 ontmoet in het Kasteel Hertoginnedal in Brussel voor de Benelux-top met België als voorzitter.

 ACTIEPLAN VOOR BANEN EN GROEI

De drie regeringsleiders hebben een gemeenschappelijke politieke verklaring aangenomen met als titel Een Benelux-actieplan voor banen en groei”, die de interne markt moet versterken. Deze verklaring bevat een lijst met concrete projecten voor nauwere samenwerking. De drie delegaties benadrukten het belang van de Europese interne markt en de noodzaak om de obstakels waarmee de markt van de detailhandel te kampen heeft, uit de weg te ruimen.

Een goede samenwerking op dit niveau tussen de Benelux-landen helpt om een interne markt van 28 miljoen consumenten te creëren en om de ondernemingen een stevigere basis te bieden om zich op de Europese markt en de wereldmarkt te begeven. Zo hebben ze zich ertoe verbonden hun samenwerking te versterken om de e-commerce en de digitale agenda te promoten, de coördinatie inzake btw te verbeteren en de grensoverschrijdende informatieverstrekking te versterken. Ten slotte hebben ze erop gewezen dat het belangrijk is om de regionale samenwerking inzake energie te ontwikkelen om zo een Europese interne markt voor energie voor te bereiden. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux werd belast met de opvolging en de uitvoering van dit werkplan.

De drie eerste ministers hebben ook de beslissingen van de sociale Benelux-Top van 2014 opnieuw bevestigd door het belang van de strijd tegen de sociale fraude en dumping te herhalen. We zullen onder andere hun ambitie onthouden om gemeenschappelijke inspecties te organiseren binnen de Benelux om o.a. ondernemingen te controleren die aan verschillende kanten van de grens actief zijn. Die controles moeten de problematiek van het zwartwerk, de legaliteit van werknemers, detachering en schijnzelfstandigen onderzoeken.

EUROPESE EN BUITENLANDSE POLITIEK

De Benelux wil zijn voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van Europese integratie binnen een Europese Unie met 28 lidstaten én wil een operationeel platform om de grensoverschrijdende uitdagingen concreet en doeltreffend het hoofd te bieden.

Tijdens de Top hebben de eerste ministers van gedachten gewisseld over de voornaamste Europese aangelegenheden en actualiteitskwesties. Ze hebben opnieuw hun wil bevestigd om efficiënt en intensief samen te werken, ook op Europees vlak, in de strijd tegen radicalisme en terrorisme.

Ze hebben het ook over de economische situatie in Europa gehad, en meer bepaald de situatie in Griekenland. Ze hebben Griekenland opgeroepen om zijn hervormingsplan uit te voeren om de financiële hulp van Europa te kunnen genieten.

De eerste ministers hebben bovendien over de verdieping van de economische en monetaire unie overlegd en eraan herinnerd dat ze veel belang hechten aan een positieve driedelige wisselwerking tussen investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid.

De regeringsleiders hebben ook een stand van zaken gegeven over de onderhandelingen met de Verenigde Staten betreffende het Trans-Atlantisch Partnerschapvoor Handel en Investeringen, waarbij ze hun wens voor een spoedige beëindiging van de onderhandelingen en voor meer openbaarheid en communicatie hebben bevestigd.

Wat Oekraïne betreft, hebben ze herhaald dat het belangrijk is het Akkoord van Minsk volledig uit te voeren om tot een duurzame politieke afhandeling van het conflict te komen.

Ze hebben opnieuw bevestigd dat zij een politieke oplossing in Libië wensen door de dialoog onder het gezag van de Verenigde Naties te ondersteunen en ze hebben ertoe opgeroepen dat er snel een regering van nationale eenheid moet worden gevormd.

Ze hebben ook gesproken over de prioritaire actiedomeinen om de situatie van de migranten in de Middellandse Zee aan te pakken, en ze wachten op de mededeling van de Commissie over haar Europese migratieprogramma. Tot slot zijn de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap en het vooruitzicht van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad en de EU aan bod gekomen.

Copyright foto: A. Maes