Info Burgers » Nieuws » Benelux Unie en Raad van de Oostzeestaten stimuleren een grensoverschrijdende aanpak van klimaatadaptatie

Benelux Unie en Raad van de Oostzeestaten stimuleren een grensoverschrijdende aanpak van klimaatadaptatie

09 mei. 2016

Vandaag vond in Brussel de eerste gemeenschappelijke workshop plaats over hoe moet worden omgegaan met klimaatadaptatie in het kader van samenwerking op macroregionaal niveau. De bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en de Raad van de Oostzeestaten onder Pools voorzitterschap. De workshop werd geopend door Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, en Jan Lundin, directeur-generaal van het vaste secretariaat van de Raad van de Oostzeestaten. De bijeenkomst werd gehouden daags voor de EU-klimaatconferentie Adaptation Futures in Rotterdam onder Nederlands EU-Raadsvoorzitterschap.

In zijn openingstoespraak wees Luc Willems op het belang van macroregionale samenwerking in Europa en de noodzaak om de mogelijkheden te verkennen om die samenwerking te intensiveren, nu de Europese Commissie grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie stimuleert. Voor Jan Lundin was de toegevoegde waarde van de workshop ook daarin gelegen dat deze de mogelijkheid bood om concrete kennis en goede praktijken rond de aanpak van klimaatadaptatie met elkaar te delen.

André Weidenhaupt (een vooraanstaand expert van het Luxemburgse ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur) zat namens het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux de ochtendsessie voor. Tijdens die sessie ging de aandacht in het bijzonder uit naar de strategische positie van macroregionale samenwerking in Europa en de band die er bestaat tussen regionale samenwerking en het nationale en EU-niveau. Daarbij kregen de Benelux Unie, de Oostzeestaten en de samenwerkingsstructuren in de Karpaten en het Middellandse Zeegebied de gelegenheid om zich voor te stellen en het politieke, juridische en financiële kader toe te lichten waarbinnen zij in relatie tot klimaatadaptatie opereren.

Tijdens de tweede sessie, die door Krista Kampus (senior adviseur en hoofd van de Baltic 2030 Unit) werd voorgezeten, schetsten de internationale partners en vertegenwoordigers van de diverse regio’s aan de hand van presentaties de stand van zaken omtrent regionale samenwerking op het vlak van klimaatadaptatie. Ook de voor- en nadelen van de thans bestaande initiatieven kwamen duidelijk in beeld.

Bij de slotopmerkingen kwam nadrukkelijk naar voren dat een regionale grensoverschrijdende aanpak van de uitdagingen inzake klimaatadaptatie wordt ondersteund en te verkiezen valt boven een afzonderlijk, unilateraal optreden op nationaal niveau. De workshop leidde voorts tot de overweging dat een toekomstig optreden impliceert dat dit vraagstuk in de verschillende kernbeleidsvelden van de landen wordt geïntegreerd en dat de grensoverschrijdende samenwerking dient te worden geïntensiveerd om deze uitdagingen samen aan te gaan.

De organisatoren van deze workshop zullen hun bevindingen en voorstellen aanbieden aan de Europese Commissie.

Andere regionale samenwerkingsverbanden die niet aanwezig waren maar wel geïnteresseerd zijn in het thema dat vandaag werd besproken, zijn de structuren in het Alpengebied, de Donauregio en de Adriatisch-Ionische regio.