Info Burgers » Nieuws » De BENELUX is actief en actueel!

De BENELUX is actief en actueel!

01 feb. 2008

01-02-2008 | De Secretaris-Generaal van de Benelux, Dr. Jan P.R.M. van Laarhoven heeft op donderdag 31 januari 2008 ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van het Verdrag van de Benelux Economische Unie de publicatie Benelux, Actief en Actueel voorgesteld. Drie gastsprekers uit de drie landen lichtten de samenwerking in de praktijk toe.

“De Benelux is met zijn pioniersverleden van 50 jaar, vandaag, actief en actueel in een sterk uitgebreid Europa. Daarbij is het belangrijk op te merken dat wij geen concurrenten zijn van Europa, maar dat we werken in functie van de Europese samenwerking.” De heer van Laarhoven wees erop dat “door middel van overleg en grensoverschrijdende samenwerking tussen de partners, kansen worden benut en problemen worden vermeden.” De secretaris-generaal haalde talrijke voorbeelden van samenwerking aan, die zijn opgenomen in een speciale themapublicatie ter gelegenheid van 50 jaar Benelux-Verdrag. “Deze publicatie geeft de lezer onmiddellijk een helder inzicht in de huidige Benelux-activiteiten, die gegroepeerd worden rond de drie kernthema’s: veiligheid, economie en duurzaamheid.”

Bij veiligheid staat de grensoverschrijdende politiesamenwerking, het samenwerkingsverband voor wegcontrole ‘Euro Contrôle Route’ en de afstemming op het gebied van veterinaire aangelegenheden en voedselveiligheid tussen de drie partners centraal.

Frans Heeres, korpschef van het Nederlandse Midden- en West-Brabant, beklemtoonde dat de operationele Benelux-politiesamenwerking een voorbeeld kan zijn voor de rest van Europa. “Denk aan de grote internationale drugsacties, wapencontroles en het Joint Hit Team in de strijd tegen drugstrafiek. Het wordt vanzelfsprekend dat we met onze politieburen samenwerkingsverbanden aangaan. De dagelijkse gemengde surveillances in de grensgebieden, maar ook verkeerscontroles en ondersteuning van het vakantieverkeer zijn hiervan concrete voorbeelden op het terrein.” De heer Heeres pleitte er verder voor om de samenwerking op het gebied van veiligheid in de Benelux verder te verdiepen en te verbreden. Zo zou er in de toekomst kunnen samengewerkt worden rond illegale immigratie en opsporing met Benelux-opsporingsteams. Korspschef Heeres sloot af door te melden: “De Benelux is voor onze beroepsgroep geen op afstand bestaand instituut, maar heel nabij en heel goed.”

Om de economische ontwikkeling te optimaliseren overleggen de landen met elkaar over verkeer- en vervoerskwesties en wordt een goede marktwerking beoogd door te evolueren naar een vrijgemaakte energiemarkt, de bescherming van de intellectuele eigendom en de bestrijding van fiscale fraude.

Corné Meeuwis, directeur van het nieuwe Europese netbedrijf CASC-CWE, beklemtoonde namens het Groothertogdom Luxemburg het belang van de energiesamenwerking met het zogenaamde Pentalateraal Energie Forum. Een samenwerkingsverband opgericht door de Benelux met Frankrijk en Duitsland, om via een memorandum van overeenstemming (MOU) te streven naar één regionale West-Europese elektriciteitsmarkt. “Een rechtstreeks gevolg van deze MOU is dat, op het terrein, de elektriciteitsnetbeheerders van de vijf landen de handen in elkaar hebben geslagen om één gezamenlijke onderneming (CASC-CWE) op te richten te Luxemburg. Doel is het optimaliseren van de interconnectiecapaciteit tussen de landen dankzij standaardisering van systemen en regels. Hierdoor zal de efficiëntie en de concurrentie op de vijf markten toenemen.” De heer Meeuwis besloot zijn speech met: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de Benelux praktisch invulling geeft aan Europese samenwerking met als doel te komen tot één grote gemeenschappelijke energiemarkt.”

Duurzaamheid wordt bevorderd door grensoverschrijdend optreden op het gebied van natuur- en landschapsbescherming en komt bovendien de Benelux-samenwerking rond jeugdzaken en onderwijs de maatschappelijke samenhang ten goede.

Philippe Blérot, inspecteur-generaal van de Afdeling Natuur en Bossen van het Ministerie van het Waalse Gewest (België), benadrukte de voortrekkersrol van de Benelux op het gebied van natuurbehoud en de meerwaarde van een gezamenlijke afstemming tussen de landen van actueel Europees natuurbeleid zoals NATURA 2000 en het opzetten van grensoverschrijdende ecologische netwerken. De heer Blérot besloot zijn speech door te beklemtonen dat de gewesten in België volwaardige partners zijn binnen de Benelux. “De gewesten kunnen binnen de Benelux zij aan zij rond de tafel plaatsnemen. Door deze ruimte van dialoog, onder meer tussen de administraties, is het mogelijk elkaar beter te begrijpen en te waarderen en kan de gedachtevorming door wederzijdse kennisoverdracht worden bevorderd.”