Info Burgers » Nieuws » De Benelux-landen vergemakkelijken het werk van landbouwbedrijven in grensgebieden en verbinden daaraan ook sanitaire garanties voor het veebeslag

De Benelux-landen vergemakkelijken het werk van landbouwbedrijven in grensgebieden en verbinden daaraan ook sanitaire garanties voor het veebeslag

15 jun. 2015

De Belgische federale minister van Landbouw, Willy Borsus, heeft als voorzitter van het Benelux Comité van Ministers voor veterinaire zaken zijn handtekening gezet onder een besluit waardoor het gemakkelijker wordt kleine herkauwers (geiten, schapen, …) te laten grazen op weiden die in het buurland liggen. De diergezondheid blijft in dit verband een prioriteit en wordt dan ook gewaarborgd. Voor runderen bestaat er al een soortgelijke regeling.

Een groot aantal landbouwbedrijven is gevestigd aan de binnengrenzen van de Benelux. Gelet op de beperkte ruimte en de korte afstanden in de regio maken landbouwers soms gebruik van gronden aan beide zijden van de grens. Heel wat landbouwbedrijven werken dus grensoverschrijdend in de Benelux. Er zijn dan ook adequate maatregelen op het gebied van diergezondheid en voedselveiligheid nodig om administratieve versoepelingen mogelijk te maken.

EU-richtlijn samen toegepast

Een EU-richtlijn stelt de voorschriften vast voor het handelsverkeer in dieren tussen de lidstaten en biedt de lidstaten de mogelijkheid om de grensbeweiding te regelen. De Benelux-landen maken gebruik van deze mogelijkheid maar zorgen er tevens voor de eventueel daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s onder controle te houden. Met een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak worden de belangen van de burger en de veehouder gediend.

Diergezondheid en voedselveiligheid

Dankzij het Benelux-besluit worden de formaliteiten vereenvoudigd die de veehouder moet vervullen om de toelating te krijgen zijn dieren te beweiden op een in een ander Benelux-land gelegen weide. De dieren dienen echter volledig geïdentificeerd te zijn en het moet te allen tijde duidelijk zijn waar ze zich bevinden om de traceerbaarheid te garanderen.

Minister Willy BORSUS stelt het als volgt: “Voor mij is het van belang dat wordt gestreefd naar een operationele doorstroming van het verkeer in dieren in de Europese Unie, maar ook dat het vee en de veehouders van elk land of gewest gevrijwaard blijven van dierziekten.”

De hoofden van de veterinaire diensten van de Benelux-landen, die regelmatig bijeenkomen op het Benelux Secretariaat-Generaal, zullen erop toezien dat er naar behoren uitvoering wordt gegeven aan deze regeling.