Info Burgers » Nieuws » De Benelux-samenwerking is essentieel in de bestrijding van zorgfraude

De Benelux-samenwerking is essentieel in de bestrijding van zorgfraude

05 okt. 2017

Ingevolge de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring betreffende het voorkomen van grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg, op 12 mei jongstleden, hebben de drie Benelux-partners zich - in samenwerking met het European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) - ertoe verbonden samen te werken met het oog op toekomstige samenwerkingsmogelijkheden in de bestrijding van dit soort fraude.  In een eerste fase is de Benelux-samenwerking erop gericht een uitwisseling van goede praktijken en kennis tot stand te brengen, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten. In een latere fase zullen gemeenschappelijke initiatieven worden uitgewerkt. Zo nodig zal in een regionaal en Europees kader bekeken worden hoe de bestaande - juridische en andere - instrumenten om fraude tegen te gaan kunnen worden geoptimaliseerd.

Tijdens de op 5 en 6 oktober jl. in Parijs door de EHFCN georganiseerde Conferentie Future challenges in Europe to counter waste and fraud in healthcare heeft Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal, de doelstellingen van de Benelux-samenwerking inzake de bestrijding van zorgfraude kunnen presenteren aan een ruime waaier van internationale experts.  Zo heeft hij onderstreept dat de werkzaamheden concreet op het niveau van de Benelux gestart zijn, met een aantal onderzochte denksporen. Hij heeft erop aangedrongen dat "De samenwerking essentieel is op dit gebied, aangezien er een grote behoefte bestaat aan uitwisselingen tussen de landen. De meerwaarde van de Benelux bestaat erin dat een grensoverschrijdende aanpak wordt voorgesteld, in aanvulling op de nationale inspanningen, met als doel de geconstateerde fraudefenomenen te identificeren en tegen te gaan" en dat het nodig is, in zo'n cruciaal werkgebied, actief te streven naar samenwerking met de buurlanden van de Benelux.