Info Burgers » Nieuws » De Benelux zegt: « Stop metaaldiefstal! »

De Benelux zegt: « Stop metaaldiefstal! »

26 mrt. 2012

Het aantal metaaldiefstallen neemt toe naarmate de grondstofprijzen van metalen en van met name koper stijgen. En het ziet er niet naar uit dat deze prijzen snel zullen zakken. De verwachting is veeleer dat de prijzen wederom snel zullen stijgen en dat diefstallen dan ook de hoogte in zullen schieten. De overheden van de Benelux zijn zich hiervan bewust en trachten op een adequate manier in te spelen op deze zorgwekkende fenomenen.

Zo heeft België onlangs het initiatief genomen om in samenspraak en samenwerking met de betrokken stakeholders en de Belgische federatie voor de recuperatie van metalen wetgeving tot stand te brengen waarbij aan alle verkopers van schroot en edele metalen een identificatieplicht wordt opgelegd. Soortgelijke initiatieven zijn momenteel in uitvoering in Nederland en in beraad in Luxemburg.

Over dit thema vond op 26 maart jl. een verkennende vergadering plaats in het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Daarbij kregen de (publieke en private) partners de gelegenheid alle relevante informatie ter zake met elkaar uit te wisselen. Dit initiatief past in het kader van het Senningen-overleg, het beraad waarin onze drie landen op het gebied van de veiligheid participeren. De Benelux-partners hebben dan ook afgesproken om een gemeenschappelijk plan van aanpak uit te werken dat erop gericht is onze wetgevingen op elkaar af te stemmen en op termijn te komen tot een gecoördineerde visie in Europees verband, teneinde met name de grensoverschrijdende heling van gestolen metalen efficiënt aan te pakken.

  De heer A. de Muyser, Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal