Info Burgers » Nieuws » De uitdagingen van crisisbeheer op Benelux-niveau…

De uitdagingen van crisisbeheer op Benelux-niveau…

26 feb. 2010

De Benelux-werkgroep crisisbeheersing kwam op 26 februari 2010 bijeen om de lopende Benelux-dossiers op het gebied van crisisbeheersing te bespreken en de toekomstige krachtlijnen van samenwerking op dit gebied te bepalen. Ook een vertegenwoordiger van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) nam hieraan deel.

De intensieve samenwerking op het gebied van crisisbeheer  tussen  België, Luxemburg en Nederland is naast de politiesamenwerking een deel van het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid in Benelux-verband. Het komt erop neer voorbereid te zijn om samen het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties met een grensoverschrijdend karakter.  

Zo besprak men tijdens de vergadering het Benelux-Memorandum van Overeenstemming over de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met een grensoverschrijdende gevolgen. Deze doorloopt momenteel de ratificatieprocedure in de landen en heeft als doel de samenwerking te intensifiëren.

Uitdagingen 2010-2012

Ook werden de gezamenlijke uitdagingen bepaald inzake crisisbeheer voor de periode 2010-2012. Acties die zullen worden ondernomen zijn onder andere:

Het organiseren van gemeenschappelijke operationele oefeningen tussen België en Nederland, Het versterken van het netwerk tussen de  communicatieverantwoordelijken van de drie crisiscentra, Het intensiveren  van de voorlichtingsstrategie van de bevolking in noodsituaties, Het opmaken van risicokaarten met databanken die toelaten efficiënt hulp te verlenen bij grensoverschrijdende catastrofes (o.a. wie, wanneer en met welke middelen te evacueren ).

Civiele bescherming

Verder ging speciale aandacht uit naar samenwerking op het vlak van civiele bescherming, waarbij de nadruk ligt op brandveiligheid. Een intentieverklaring wordt in dit kader voorbereid.

Noordrijn-Westfalen

Tenslotte schetste een vertegenwoordiger van Noordrijn-Westfalen  een helder overzicht van hoe in deze deelstaat de organisatie van het crisisbeheer eruit ziet. Het was de eerste keer dat NRW  aan deze Benelux-werkgroep deelnam sinds het partnerschap dat tussen Benelux en NRW in 2009 werd opgestart. Hierbij gaf men aan meer en meer bij grensoverschrijdende crisisbeheer in Benelux-verband betrokken te willen worden.