Info Burgers » Nieuws » EU Commissie presenteert Europese Bosstrategie aan de Benelux

EU Commissie presenteert Europese Bosstrategie aan de Benelux

10 nov. 2021

Een gezamenlijke opgave om onze bossen terug multifunctioneel, bio-divers en veerkrachtig te maken 

Alain de Muyser, Secretaris-Generaal van de Benelux Unie: ‘’Duurzame ontwikkeling en meer bepaald de aspecten gerelateerd aan het milieu en de natuur, zijn een van de drie thematische pijlers van de samenwerking van de Benelux. Wij moeten juist in deze periode van transitie samenleven met de natuur. Bossen en biodiversiteit vormen immers de longen van onze samenleving. Hoewel de Benelux-regio als verstedelijkt gebied voor een uitdaging staat, wil het een leidende rol nemen in de ambitieuze doelstellingen van Europa.’’ 

Onze planeet – en daarmee zijn bewoners – wordt geconfronteerd met vier mondiale crisissen die aan elkaar verbonden zijn: de klimaatcrisis, met de uitstoot van CO2 en de daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde, de biodiversiteitcrisis, met het verlies en verstoring van flora en fauna, de toenemende druk op onze hulpbronnen en vervuiling, als gevolg van de toenemende bevolking en de stijging van onze welvaart.

Tegen het licht van deze uitdaging heeft de Europese Commissie zijn Green Deal opgesteld, om hierop een systematisch en coherent antwoord te bieden, met als uitgangspunt om de Europese economie naar een duurzame toekomst te leiden. Bij dit groene herstel van onze veerkracht moet ‘iedereen mee kunnen komen’ en mag het beleid geen toenemende ‘schade’ berokkenen  (‘do no harm principle’). Een gezond leefmilieu is daarmee de belangrijkste prioriteit van de huidige Commissie.

Een regelgevend raamwerk en financiering zijn essentiële kaders om dit verder tot uitvoering te brengen, en de Europese Commissie nam al een voortvarende start met onder andere de Klimaatwet, de Biodiversiteitsstrategie, het Circulaire Economie Actieplan, en natuurlijk recent het Fit for ’55 pakket om de reductie-doelstellingen in 2030 te behalen.

Een van de andere opvolgingsacties is de Europese Bosstrategie – gepubliceerd op 16 juli 2021 -, die een geïntegreerde aanpak bevat, na overleg met alle betrokken actoren. De strategie roept onder andere op om meer aandacht te geven aan de multifunctionele functie van bossen. Het behoud en herstel van de bestaande bossen moet serieuzer aangepakt worden, om de bossen veerkrachtiger te maken en daarmee het potentieel van deze bestaande bossen te ontsluiten. Aansturende pijlers zijn; het beschermen van onze oerbossen, bosherstel en versterkt duurzaam bosmanagement, re-integratie van bio-diverse bossen en financiële stimulansen om de kwantiteit en de kwaliteit van bossen te verbeteren.

Onze bossen zijn kwetsbaar en het herinvoeren van een goede monitoring is nodig om de evoluties bij te houden en positief bij te sturen. Er bestaat soms nog een vertekend beeld van de staat van onze bossen en het is essentieel terug toe te werken naar een situatie waarbij de bossector meer CO2 opneemt, dan het uitstoot. Onderzoek, innovatie, maar ook samenwerking tussen alle betrokken actoren zal hieraan bijdragen.

Meer en de juiste bomen op de juiste plaats in een gezamenlijke aanpak, zullen ervoor gaan zorgen dat onze bossen terug hun zo belangrijke rollen kunnen opnemen in het ecologische klimaat, sociale en economische systeem!

Nieuwe Europese Bosstrategie voor 2030