Info Burgers » Nieuws » Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht:

  • Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jacht en vogels (rechtsinstrumenten voor samenwerking);
  • Te waken over de uitvoering van het huidige Benelux-jaarplan en aansturing te geven aan de werkgroepen die dit plan uitvoeren;
  • Standpunten over Europese aangelegenheden af te stemmen.

De heer Jean-Claude Meyer, het nieuwe Luxemburgse lid van het College van Secretarissen-generaal van de Benelux, opende de vergadering door eraan te herinneren dat de Benelux-samenwerking erop gericht is bruggen te slaan naar Europese aangelegenheden, en in dit verband verheugde hij zich over de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van DG ENV van de Europese Commissie.

De heer Jean-Claude Meyer verklaarde ook: ‘Ik meen namens iedereen te mogen zeggen dat we niet willen dat de Benelux-uitwisselingen in een bubbel plaatsvinden; wat we willen is dat er interactie tussen onze werkzaamheden en die binnen de EU plaatsvindt die beide ten goede komt.’

Deze laatste presenteerde een stand van zaken van de voorbereiding van de nationale verbintenissen in het kader van de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Daarnaast is van gedachten gewisseld over bepaalde aspecten van het huidige voorstel voor een Europese verordening inzake natuurherstel.

Tot slot gaf de Belgische delegatie een vooruitblik op haar toekomstige voorzitterschap van de Raad van de EU in de eerste helft van 2024 op het gebied van natuur, biodiversiteit en bossen.

Last but not least werd geattendeerd op de recente Verordening (EU) 2022/2577 van de Raad betreffende hernieuwbare energie en op bepaalde interpretatieaspecten daarvan.