Info Burgers » Nieuws » Lydia Mutsch overhandigt het BENELUX-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen aan eurocommissaris Vytenis Andriukaitis

Lydia Mutsch overhandigt het BENELUX-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen aan eurocommissaris Vytenis Andriukaitis

04 okt. 2016

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het BENELUX Comité van Ministers overhandigde Luxemburgse minister van Volksgezondheid Lydia Mutsch in de marge van de informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid op 3 oktober te Bratislava het Benelux-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen aan eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis.

De verbetering van de grensoverschrijdende gezondheidszorg en het patiëntenverkeer, in het bijzonder op het vlak van met name de digitale gegevensuitwisseling, is een van de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux. Uit het Benelux-rapport blijkt dat minstens 168 177 patiënten jaarlijks de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. Dit zowel voor geplande als ongeplande zorg.

Dit rapport is uniek aangezien voor het eerst een samenhangend beeld wordt gegeven van de grensoverschrijdende patiëntenstromen in regionaal en Europees verband. Uit het rapport volgt met name dat van de minstens 168 177 patiënten die jaarlijks in het buurland worden verzorgd de grootste stroom (92 765 patiënten) naar België gaat en dat meer dan de helft hiervan Nederlanders (55 714) zijn, gevolgd door Fransen (25 994) en Luxemburgers (7 530).

In het document wordt geconcludeerd dat er door de Benelux-landen verder dient te worden geïnvesteerd in grensoverschrijdende gezondheidszorg en dat door het wegwerken van de administratieve barrières de toegankelijkheid en de kwaliteit van het zorgaanbod kunnen worden geoptimaliseerd en het vrij verkeer van patiënten kan worden gestimuleerd. In het rapport worden dan ook aanbevelingen aan de BENELUX-regeringen gericht teneinde de gezondheidszorg, vooral gespecialiseerde behandelingen, beter af te stemmen tussen de landen, patiënten beter te informeren over de mogelijkheid om te worden behandeld in het buurland en grensoverschrijdende projecten in de gezondheidszorg te stimuleren.  

“Door het wegwerken van de bestaande barrières kunnen de toegankelijkheid en de kwaliteit van het zorgaanbod worden geoptimaliseerd en kan het vrij verkeer van patiënten worden gestimuleerd. Door zo nog sterker in te zetten op dit thema kunnen de Benelux-landen koploper worden op het vlak van grensoverschrijdende gezondheidszorg binnen de Europese Unie” aldus minister Lydia Mutsch.

Commissaris Andriukaitis complimenteerde Lydia Mutsch met dit initiatief waaruit blijkt dat er door het beleid in de drie Benelux-landen naar wordt gestreefd de randvoorwaarden te creëren om de Benelux-burgers toegang te verschaffen tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg over de grens en zodoende concrete invulling te geven aan de samenwerking tussen grensregio’s als bepaald in Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.