Info Burgers » Nieuws » Ministeriële vergadering North Seas Energy Cooperation

Samenwerking in de Noordzee

Ministeriële vergadering North Seas Energy Cooperation

02 dec. 2021

English and French versions below 

De Noordzeelanden (de zogenaamde "NSEC" - België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Zweden, Nederland en Noorwegen, samen met de Europese Commissie, namens de EU) hebben vandaag hun politieke verklaring hernieuwd en hun samenwerking verdiept om de ambitieuze doelstellingen voor offshore-windenergie voor 2030 - 2050 te halen. 

Tijdens de ministeriële vergadering van vandaag, onder het Belgische voorzitterschap, hebben de ministers van Energie en de Europese commissaris voor Energie een nieuwe politieke verklaring ondertekend waarin overeenstemming wordt bereikt over belangrijke initiatieven om de kosteneffectieve uitrol van offshore hernieuwbare energie te versnellen. Het gaat onder meer om vrijwillige samenwerking voor gezamenlijke en hybride grensoverschrijdende projecten en meer interconnectie van hernieuwbare energie tussen de leden van de Noordzee-energiesamenwerking. 

In de nieuwe verklaring wordt ook uiteengezet hoe de partijen zullen samenwerken aan de ontwikkeling van betere mariene ruimtelijke plannen, onder meer op het niveau van zeebekkens, door de ontwikkeling van een op meervoudig gebruik gerichte aanpak van de belanghebbenden om een gedeeld gebruik van de mariene gebieden te garanderen. 

De ministers van Energie en de Europese commissaris voor Energie hebben hun voornemen uiteengezet om het potentieel van offshore hernieuwbare energie in de noordelijke zeeën aan te wenden voor een klimaatneutrale toekomst in de EU, met als doelstelling een geïnstalleerde capaciteit van ten minste 60 GW aan offshore windenergie en ten minste 1 GW aan oceaanenergie tegen 2030, alsook 300 GW aan offshore windenergie en 40 GW aan oceaanenergie tegen 2050. Dit zal een sleutelrol spelen bij het nakomen van de afspraken van de Overeenkomst van Parijs en COP26. 

De ministers en het Commissielid bespraken hoe het initiatief beste praktijken inzake nationale steunregelingen en respectieve samenwerkingsmodellen kan uitwisselen, de coördinatie van nationale maritieme ruimtelijke ordening en offshore-aanbestedingsprocessen kan bevorderen en de uitvoering van innovatieve windprojecten kan ondersteunen. Zij bespraken ook de rol van de herziening van de TEN-E-verordening en de richtlijn hernieuwbare energie, die deze dagen op de onderhandelingstafel van de Raad en het Europees Parlement liggen, om regio's die momenteel geïsoleerd zijn van de Europese energiemarkten met elkaar te verbinden, de bestaande grensoverschrijdende interconnecties te versterken en de samenwerking met partnerlanden te bevorderen. 

"NSEC is een uitstekend voorbeeld van hoe regionale samenwerking op zeegebiedsniveau bijdraagt tot het bereiken van de EU Green Deal-doelstellingen, door een gemeenschappelijke koers uit te zetten en samen te werken aan ambitieuze grensoverschrijdende offshore-windprojecten. Het kan een bron van inspiratie zijn voor andere lidstaten met gezamenlijke ambities voor de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie", aldus EU commissaris Kadri Simson. 

"Om Europa's klimaatneutraliteitsdoelstellingen te halen, zijn nauwe regionale samenwerking en synergetische partnerschappen in de Noordzee onontbeerlijk. Met de verbintenissen van vandaag om offshore hernieuwbare energie te ontwikkelen, mariene ruimtelijke plannen te verbeteren en waardevolle ecologische kennis te delen, heeft de North Seas Energy Cooperation opnieuw aangetoond een belangrijke voortrekker te zijn in het bereiken van die ambities", aldus de Belgische minister Tinne Van der Straeten. 

In de afgelopen twaalf maanden heeft NSEC de laatste hand gelegd aan een studie over een langetermijnvisie op de rol van offshore hernieuwbare energiebronnen tegen 2050, met inbegrip van de rol van waterstof en ondersteunende infrastructuur in het binnenland. De studie zal binnenkort worden gepubliceerd en beschikbaar worden gesteld op de website van de EU-Commissie. 

Tot slot heeft de Belgische minister Tinne Van der Straeten, na een jaar van ambitieus en geëngageerd werk, het voorzitterschap van de Noordzeesamenwerking op energiegebied voor het jaar 2022 officieel overgedragen aan de Ierse minister Eamonn Ryan. Minister Ryan verklaarde: "De verwachtingen van de industrie en klimaatverdedigers zijn hooggespannen en we kijken ernaar uit dat dit initiatief de uitvoering van grotere en meer gecompliceerde projecten versnelt, waaronder uiteindelijk de volledige commerciële inzet van drijvende offshore-windturbines in combinatie met de opwekking van groene waterstof in onze diepere Noordzee- en Atlantische wateren".


 

 North Seas Energy Cooperation Ministerial Meeting 

The North Seas countries (so called “’NSEC” - Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Sweden, The Netherlands, Norway, together with the European Commission on behalf of the EU) renewed today their Political Declaration and deepened cooperation to meet ambitious offshore wind 2030 - 2050 targets. 

At today’s Ministerial Meeting, under the Belgian Presidency, Energy Ministers and the European Commissioner for Energy signed a new Political Declaration that agreed on key initiatives to accelerate the rate of cost-effective deployment of offshore renewable energy. This will include delivery of voluntary cooperation for joint and hybrid cross-border projects and increased levels of renewable energy interconnection among the members of the North Seas Energy Cooperation. 

The new declaration also sets out how the parties will work together on the development of improved marine spatial plans, including at sea basin level, through the development of a multi-use stakeholder approach to ensure shared usage of marine areas.

The Energy Ministers and the European Commissioner for Energy outlined their intention to harness the potential of offshore renewable energy in the North Seas for a climate neutral future in the EU, with its objective of achieving an installed capacity of at least 60 GW of offshore wind energy and at least 1 GW of ocean energy by 2030 as well as 300 GW of offshore wind energy and 40 GW of ocean energy by 2050. This will play a key role in delivering on the Paris Agreement and COP26 commitments. 

The Ministers and the Commissioner discussed how the initiative can exchange best practices on national support schemes and respective cooperation models, foster the coordination of national maritime spatial planning and offshore tendering processes and support the implementation of innovative wind projects. They also considered the role of the revision of the TEN-E Regulation and the Renewable Energy Directive, these days on the table of negotiation of the Council and the European Parliament, to connect regions currently isolated from European energy markets, strengthen existing cross-border interconnections and promote cooperation with partner countries. 

“NSEC is an outstanding example of how regional cooperation at sea basin level contributes to reach the EU Green Deal objectives, by setting a common direction and working together on ambitious cross-border offshore wind projects. It could be a source of inspiration for other Member States with joint ambitions in developing offshore renewable energy.” said Commissioner Kadri Simson. 

"In order to meet Europe's climate neutrality targets, close regional collaboration and synergetic partnerships in the North Sea is indispensable. With today’s engagements of developing offshore renewable energy, improving marine spatial plans and sharing valuable ecological knowledge, the North Seas Energy Cooperation has again shown itself to be an important frontrunner in achieving those ambitions.", Belgian Minister Tinne Van der Straeten said 

In the last twelve months, NSEC has finalised a study on a long-term vision for the role of offshore renewables by 2050, including the role of hydrogen and inland supporting infrastructure. The study will shortly be published and made available on the EU Commission website. 

Finally, after one year of ambitious and committed work, Belgian Minister Tinne Van der Straeten officially handed over the Presidency of the North Seas Energy Cooperation for the year 2022 to the Irish Minister Eamonn Ryan. Minister Ryan said that “Expectations from industry and climate campaigners are high and we look forward to this initiative speeding up delivery of larger and more complicated projects, including ultimately the full commercial deployment of floating offshore wind turbines combined with green hydrogen generation in our deeper North Sea and Atlantic waters”.


 

 Réunion ministérielle du North Seas Energy Cooperation

Les pays de la Mer du Nord (appelés "'NSEC" - Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Suède, Pays-Bas, Norvège, ainsi que la Commission européenne au nom de l'UE) ont renouvelé aujourd'hui leur déclaration politique et ont approfondi leur coopération afin d'atteindre les objectifs ambitieux en matière d'énergie éolienne en mer pour 2030 et 2050. 

Lors de la réunion ministérielle qui s’est tenue aujourd'hui, sous la présidence belge, les ministres de l'énergie et le commissaire européen à l'énergie ont signé une nouvelle déclaration politique dans laquelle ils conviennent d'initiatives clés pour accélérer le rythme de déploiement rentable des énergies renouvelables en mer. Il s'agira notamment de mettre en place une coopération volontaire pour des projets transfrontaliers communs et hybrides et d'accroître les niveaux d'interconnexion des énergies renouvelables entre les membres de la Coopération énergétique de la Mer du Nord. 

La nouvelle déclaration indique également comment les parties travailleront ensemble à l'élaboration de meilleurs plans d'aménagement de l'espace marin, y compris au niveau des bassins maritimes, en développant une approche multi-acteurs pour garantir une utilisation partagée des zones marines. 

Les ministres de l'énergie et la commissaire européen à l'énergie ont souligné leur intention d'exploiter le potentiel de l'énergie renouvelable offshore dans les mers du Nord pour un avenir neutre en carbonne dans l'UE, avec pour objectif d'atteindre une capacité installée d'au moins 60 GW d'énergie éolienne en mer et d'au moins 1 GW d'énergie océanique  à l’horizon 2030, ainsi que 300 GW d'énergie éolienne en mer et 40 GW d'énergie océanique d'ici 2050. Cet objectif jouera un rôle essentiel dans la réalisation des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et de la COP26. 

Les ministres et la commissaire ont discuté de la manière dont l'initiative permettrait de partager les meilleures pratiques en matière de régimes de soutien nationaux et de modèles de coopération respectifs, de favoriser la coordination de la planification de l'espace maritime national et des processus d'acquisitions en mer et de soutenir la mise en œuvre de projets éoliens innovants. Ils ont également examiné le rôle de la révision du règlement RTE-E et de la directive sur les énergies renouvelables actuellement sur la table du Conseil et du Parlement européen pour connecter les régions actuellement isolées des marchés européens de l'énergie, renforcer les interconnexions transfrontalières existantes et promouvoir la coopération avec les pays partenaires. 

"Le NSEC est un exemple remarquable de la manière dont la coopération régionale au niveau du bassin maritime contribue à atteindre les objectifs du Green Deal de l'UE, en fixant une direction commune et en travaillant ensemble sur d'ambitieux projets transfrontaliers d'éoliennes en mer. Il pourrait être une source d'inspiration pour d'autres États membres ayant des ambitions communes en matière de développement des énergies renouvelables en mer", a déclaré la commissaire Kadri Simson. 

"Pour atteindre les objectifs de neutralité climatique de l'Europe, une collaboration régionale étroite et des partenariats synergiques en Mer du Nord sont indispensables. Avec les engagements pris aujourd'hui de développer les énergies renouvelables en mer, d'améliorer les plans d'aménagement de l'espace marin et de partager les précieuses connaissances écologiques, la Coopération énergétique de la Mer du Nord s'est une fois de plus révélée être un précurseur important dans la réalisation de ces ambitions", a déclaré la ministre belge Tinne Van der Straeten. 

Au cours des douze derniers mois, la NSEC a finalisé une étude sur une vision à long terme du rôle des énergies renouvelables en mer d'ici 2050, y compris le rôle de l'hydrogène et des infrastructures de soutien terrestres. L'étude sera prochainement publiée et mise à disposition sur le site web de la Commission européenne.

Enfin, après un an de travail ambitieux et engagé, le ministre belge Tinne Van der Straeten a officiellement transmis la présidence de la coopération énergétique de la Mer du Nord pour l'année 2022 au ministre irlandais Eamonn Ryan. Le ministre Ryan a déclaré : "Les attentes de l'industrie et des défenseurs du climat sont élevées et nous espérons que cette initiative accélérera la mise en œuvre de projets plus importants et plus complexes, y compris, à terme, le déploiement commercial complet d'éoliennes offshore flottantes combinées à la production d'hydrogène vert dans nos eaux profondes de la Mer du Nord et de l'Atlantique".