Info Burgers » Nieuws » Ministers Asselborn, Reynders en Koenders bijeen als Comité van Ministers van de Benelux

Ministers Asselborn, Reynders en Koenders bijeen als Comité van Ministers van de Benelux

13 dec. 2016

Op 13 december 2016 is het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeengekomen in Brussel onder het voorzitterschap van Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse en Europese Zaken. België was vertegenwoordigd door Didier Reynders, minister van Buitenlandse en Europese Zaken en Nederland door Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken. In aanwezigheid van het College van secretarissen-generaal van de Benelux hebben de drie ministers van Buitenlandse Zaken samen de tot dusver behaalde resultaten geëvalueerd en hebben de agenda voor het volgende jaar, met name via de goedkeuring van het jaarplan 2017 en van het meerjaarlijks werkprogramma, vastgesteld.

Uitvoering jaarplan 2016

In het kader van de uitvoering van het jaarplan 2016 heeft het Luxemburgse voorzitterschap de nadruk gelegd op de mobiliteit en de veiligheid van personen, op de bevordering van de bescherming van het leefmilieu en de verdieping van de interne markt van de Benelux.

Het College van secretarissen-generaal heeft aan de ministers een stand van zaken geschetst over de uitvoering van de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap en van het werkprogramma voor 2016.

Met het oog op het verhogen van de mobiliteit van personen is het webportaal voor de grensarbeiders uitgebreid met een module over de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties. Een kopie van het rapport over de grensoverschrijdende patiëntenstromen is aan de Europese Commissie overhandigd.

Bijzondere belang is ook gehecht aan de bestrijding van mensenhandel, en met name slachtofferzorg. De maatschappelijke actoren en de handhavingsdiensten van de drie Benelux-landen hebben de gelegenheid gehad van gedachten te wisselen over uitdagingen en beste praktijken en mogelijke oplossingen te vinden om hun coördinatie en samenwerking ingeval van opvang van een slachtoffer van mensenhandel te versterken. Een intentieverklaring met maatregelen ter versterking van de Benelux-samenwerking op dit gebied is ondertekend door de ministers van Justitie op 2 december jongstleden in Luxemburg.

De werkzaamheden met het oog op het opstellen van het 4e actieplan Senningen voor de periode 2017-2020 en een actualisering van het Politieverdrag van 2004 zijn bijna afgerond.

In de context van de betere bescherming van het leefmilieu is een conferentie over de rol van milieueducatie in de transitie naar circulaire economie gehouden en is een desbetreffende Benelux-richtlijn ondertekend.

In het kader van de uitvoering van het actieplan voor banen en groei, ondertekend tijdens de Benelux-Top in april 2015, kan erop worden gewezen dat onderzoeken over de bestaande belemmeringen op de markt van mobiele betalingen en over territoriale leveringsbeperkingen in april, respectievelijk in oktober zijn gestart. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken zal het mogelijk zijn specifieke knelpunten te identificeren. Deze projecten vormen een belangrijke stap naar de verdieping van de interne markt en maken het de Benelux mogelijk zijn rol als laboratorium voor Europa te spelen.

Verder is de samenwerking van de Benelux-landen op het gebied van het buitenlands beleid geïntensiveerd. Zo hebben verschillende ontmoetingen op verschillende niveaus plaatsgevonden met de Baltische staten en de Višegradlanden en is besloten de uitwisselingen met andere regionale samenwerkingsverbanden verder uit te breiden. De drie premiers van de Benelux hebben voor het eerst een gezamenlijke missie naar Tunesië van 4 tot 6 december jongstleden ondernomen.

De ministers hebben een stand van zaken opgemaakt over de samenwerking op het gebied van Europese aangelegenheden. Het doel van dit Benelux-overleg bestaat erin een meer operationele gedachtewisseling te faciliteren en mogelijke synergiën tussen de EU en de Benelux te identificeren.

Gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020

De ministers hebben zich positief uitgesproken over dit meerjaarlijkse werkprogramma dat als leidraad zal dienen voor de acties die in de komende 4 jaren samen worden gerealiseerd.

Jaarplan 2017

De ministers zijn tevens akkoord gegaan met het jaarplan voor 2017. Dit plan is het strategische document van het Benelux Secretariaat-Generaal waarin alle te ontwikkelen initiatieven en alle in de loop van het volgende jaar te verwezenlijken projecten zijn opgesomd.

Nederlands voorzitterschap 2017

Minister Bert Koenders heeft zijn collega's op de hoogte gebracht van de eerste krachtlijnen van het toekomstige Nederlandse voorzitterschap van de Benelux dat op 1 januari aanstaande begint.

Overige dossiers

Na het gunstige advies van de Benelux-raad hebben de ministers de begroting van de instellingen van de Benelux Unie voor 2017 vastgesteld.

Het Comité van Ministers heeft bovendien het mandaat bevestigd gegeven aan het Secretariaat-Generaal om de verschillende wensen van de lidstaten te inventariseren om een nieuw reglement van orde uit te werken met als doel de werkmethoden te stroomlijnen.

De ministers hebben ook de benoeming van het volgende College van secretarissen-generaal voorbereid.

De ministers hebben zich positief uitgesproken over de inwerkingtreding van het protocol houdende wijziging van het verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof. Minister Asselborn heeft, in die context, bevestigd dat het Groothertogdom zich erop verheugt binnenkort de eerste vergaderingen van het Hof in Luxemburg te mogen ontvangen.