Info Burgers » Nieuws » Onderwijsministers zetten het licht op groen voor een uitbreiding van de wederzijdse niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Benelux

Onderwijsministers zetten het licht op groen voor een uitbreiding van de wederzijdse niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Benelux

25 jan. 2018

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux hechtten de ministers van Hoger Onderwijs hun goedkeuring aan een Benelux-besluit tot uitbreiding van het principe van de automatische niveauerkenning voor de diploma’s en graden van elk niveau van het hoger onderwijs in de Benelux-landen. Dit besluit komt ter aanvulling van een besluit dat in 2015 werd ondertekend en dat voor de master- en bachelorgraad gold. Dit besluit is vernieuwend in zoverre ook de graden ‘associate degree * ‘ en ‘doctoraat’ behaald in het ene Benelux-land voortaan automatisch als academisch gelijkwaardig worden erkend in het andere Benelux-land. Hiermee lopen de drie landen voorop in de Europese Unie.

Het besluit werd vandaag plechtig goedgekeurd door minister Hilde Crevits (Vlaamse regering), minister Jean-Claude Marcourt (regering van de Federatie Wallonië-Brussel), minister Isabelle Simonis (bevoegd voor sociale promotie in de regering van de Federatie Wallonië-Brussel), minister Harald Mollers (regering van de Duitstalige Gemeenschap), minister Ingrid van Engelshoven (Nederlandse regering) en gedelegeerd minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek Marc Hansen (Luxemburgse regering).

Tijdwinst en kostenbesparing voor burgers en overheden

Met dit besluit krijgt iedereen die een dergelijke opleidingstitel in een Benelux-land heeft behaald de zekerheid dat het niveau van zijn/haar graad hoger onderwijs automatisch in de overige Benelux-landen wordt erkend. Daarmee hoeft voor deze opleidingstitels dus niet langer een erkenningsprocedure te worden gestart. Ook voor overheden betekent dit een administratieve vereenvoudiging.
 

Stimulans voor grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit

Door deze automatische niveauerkenning van diploma’s en graden werken de Benelux-landen een mogelijk obstakel weg om in een van de Benelux-landen te studeren of werk te zoeken. Tevens kan deze maatregel het vinden van een baan in een ander Benelux-land wegens de betere vergelijkbaarheid van de studieniveaus vergemakkelijken en kan deze aldus de bruikbaarheid van een diploma of graad in een intra-Benelux-context doen toenemen.

Europese pioniersrol

Met dit besluit komt de Europese pioniersrol van de drie Benelux-landen bij de samenwerking op onderwijsgebied duidelijk naar voren, waarbij automatische erkenning van diploma’s en graden hoger onderwijs hoog op de agenda staat. De drie landen bouwen zo samen regionaal mee aan één Europese Hogeronderwijsruimte.
 
De Benelux-ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs onderstrepen dat het wederzijds vertrouwen, gebaseerd op gelijkwaardige kwaliteitsstandaarden, de gemeenschappelijke basis vormt om rond dit onderwerp verder samen te werken.

 

*

associate degree”: niveau 5 van het Europees Kwalificatieraamwerk overeenstemmende diploma:

 Voor de Vlaamse Gemeenschap van België: het diploma of de graad van gegradueerde;

 Voor de Franse Gemeenschap van België: het brevet d’enseignement supérieur;

 Voor de Duitstalige Gemeenschap van België: in voorkomend geval, een diploma van de Duitstalige Gemeenschap van België op niveau 5 van het Europees Kwalificatieraamwerk;

 Voor het Groothertogdom Luxemburg: het brevet de technicien supérieur en het diplôme d’études supérieures générales;

 Voor Nederland: het getuigschrift associate degree.