Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting van de Benelux-politiechefs

Ontmoeting van de Benelux-politiechefs

14 nov. 2012

De politiechefs van de drie landen pleegden strategisch overleg op woensdag 14 november 2012 op het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Belgische commissaris-generaal, mevrouw De Bolle. Het Benelux Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke overlegorgaan voor politiesamenwerking in Benelux-verband en neemt strategische en beleidsmatige beslissingen. Tijdens de vergadering werden de doelstellingen besproken die aan bod komen binnen het luik ‘Politie en Veiligheid’ van het derde actieplan ‘Senningen’ ( 2013-2016). Dit deel van het actieplan heeft als doel het Benelux-Verdrag Politie van 2004 uit te voeren.   Zo wordt er naar gestreefd om de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten nog efficiënter te laten verlopen, de procedures voor grensoverschrijdende opsporing te vereenvoudigen, gemeenschappelijke oefeningen en opleidingen verder te zetten en te werken rond nieuwe noodzakelijke aankopen in het licht van nieuwe technologieën.   v.l.n.r.: De heren J. van Laarhoven, L. Willems, F. Heeres, Mevr. C. De Bolle, A. de Muyser en R. Nettgen