Info Burgers » Nieuws » Overleg tussen college van secretarissen-generaal en nationale werkgeversfederaties in de Benelux

Overleg tussen college van secretarissen-generaal en nationale werkgeversfederaties in de Benelux

03 jun. 2020

De drie nationale werkgeversfederaties (VBO, VNO-NCW en FEDIL) hebben onlangs een gezamenlijke brief aan de eerste ministers van de Benelux gestuurd. In deze brief benadrukken zij de noodzaak van systematisch overleg en een optimale uitwisseling van informatie binnen de Benelux, aangezien beslissingen die in één van de drie landen worden genomen zeer concrete en onmiddellijke gevolgen kunnen hebben in de andere twee landen, met name op het gebied van de bevoorradingsketens, de distributie of het verkeer van personen. Anderzijds nodigen de 3 federaties hun respectieve overheden uit om te blijven samenwerken om een sterke Benelux-stem te brengen in de Europese debatten, onder meer over crisisbeheer en de heropleving van de economische activiteit. 

Het is in deze context dat er een virtuele vergadering werd georganiseerd tussen het college van secretarissen-generaal en de vertegenwoordigers van deze drie federaties. Tijdens de discussie zijn de aandachtspunten, die met name van belang zijn met het oog op de hervatting van de activiteiten, in het bijzonder met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers, vervoer en energie, door beide partijen aan de orde gesteld en becommentarieerd. Het college heeft met name verslag kunnen doen van recente Benelux-initiatieven en raadplegingen in dit verband. 

Het is cruciaal om lessen te trekken uit deze crisis en zich beter voor te bereiden op de toekomst. 

Het college heeft de aandacht van de federaties kunnen vestigen op de publieke raadpleging over de ontwikkeling van een nieuw meerjarig Benelux-werkprogramma 2021-2014 ( https://consult.benelux.int/nl ) en heeft de federaties, net als in het verleden, aangemoedigd om deel te nemen. 

Aangezien dit een permanente dialoog is, vonden zowel het college als de vertegenwoordigers van de drie Benelux-werkgeversfederaties het nuttig en gepast om opnieuw bijeen te komen in het Huis van de Benelux om dit alles nader te bespreken, zodra de situatie dat toelaat.