Info Burgers » Nieuws » Penta-landen maken afspraken rond de betrouwbaarheid van de energie transitie

Penta-landen maken afspraken rond de betrouwbaarheid van de energie transitie

02 dec. 2021

English and French versions below 

Energie ministers van het Pentalateraal Energieforum ontmoetten elkaar en de Europese energiecommissaris Kadri Simson op 1 december in Brussel. Deze regionale energiesamenwerking werd opgericht in 2005 en bestaat uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. De vrijwillige samenwerking boekte eerder succes met de oprichting van een regionale elektriciteitsmarkt die vandaag goed is voor 50% van de elektriciteitsproductie in de EU. Vandaag spraken de ministers maatregelen af om de energietransitie tegelijk betrouwbaar en veerkrachtig te maken. 

De Belgische minister van energie Tinne Van der Straeten nam het initiatief voor deze vergadering. Het is ondertussen al meer dan 15 jaar een traditie dat het voorzitterschap van de Benelux deze landen uit het hart van Europa bijeenbrengt net voor de Europese energie raad. Op een informele manier bespreken ze dan energie zaken die hen gezamenlijk aanbelangen. Dit jaar lag de focus van deze vrijwillige samenwerking van ministers en experten groepen op het uittekenen van een kader voor regionale afstemming van risicoparaatheid. 

Binnen de contouren van de Europese Verordening betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector ondertekenden de ministers een memorandum van overeenstemming. Dat heeft als doel de voorschriften in de Pentalaterale regio vast te leggen met het oog op het voorkomen, voorbereiden op en beheersen van elektriciteitscrises, in een geest van solidariteit en transparantie. Concreet gaat het om het uitwerken van een communicatieprotocol, het organiseren van gezamenlijke crisisoefeningen, een versterkte monitoring van de regionale bevoorradingszekerheid, en de verder analyse en instelling van regionale maatregelen zoals ondersteuning met elektrische apparatuur en gecoördineerde informatie richting het publiek. 

“Om de klimaatverandering te vertragen, versnellen we de energietransitie. Om daarin te slagen moet die transitie ook betrouwbaar blijven zowel voor burgers als bedrijven. Ons elektriciteitssysteem is sterk verbonden met het buitenland en afstemming behoort al tot ons DNA. De afspraak van vandaag is een grote troef richting meer transparantie en solidariteit”, stelde minister Van der Straeten. 

Verwijzend naar het akkoord, zei Kadri Simson said, “Het is de hoeksteen van de werkzaamheden over solidariteit in de elektriciteitssector in deze regio, en biedt de paraplu waaronder al het nodige technische werk zich nu zal ontwikkelen. Het geeft ook een sterk politiek signaal af over het omzetten van de verbintenis in acties voor het gemeenschappelijk belang en welzijn van onze burgers". 

Verder overliepen de ministers de mogelijkheden om de nationale en de Europese methodes om de leveringszekerheid in kaart te brengen, nauwer op elkaar te laten aansluiten en verder te verbeteren. Ook werd stilgestaan bij de voortgang die de landen maken bij de totstandkoming van een markt voor schone waterstof, met als afspraak samen aan de certificering van waterstof te werken. Tot slot legde de bijeenkomst de mijlpalen voor volgend jaar vast. Afgevaardigden van de ministeries kregen onder meer de opdracht om een gezamenlijke visie voor te bereiden voor een koolstof neutraal energiesysteem in de Penta regio tegen 2050. Energie ministers spraken af dit zelf verder op te pikken in 2022 en vroegen het Benelux secretariaat dit proces te faciliteren. 

“Sinds het begin bleek Penta een proeftuin te zijn voor succesvolle regionale marktintegratie. Vandaag bewees het een voorloper te blijven ook op vlak van bevoorradingszekerheid, met de gedeelde doelstelling van een koolstof neutrale toekomst“, vatte minister Claude Turmes als inkomend Penta voorzitter samen. “Mijn prioriteit zal zijn om me in te zetten om van de Penta regio de eerste regionale hernieuwbare energie hub in Europa te maken.”

 


 

Penta countries discuss measures to make the clean energy transition secure and resilient

Energy ministers of the Pentalateral Energy Forum met on the 1st of December in Brussels, together with the European Commissioner for energy Kadri Simson. This regional energy cooperation consisting of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland was created in 2005. Building on the previous success of developing a regional electricity market accounting for 50% of EU’s electricity production, the energy ministers now discussed measures to make sure the transition to clean energy remains secure and resilient. 

Belgian energy minister Tinne Van der Straeten convened the ministerial meeting ahead of the European energy council. Traditionally, and since more than 15 years, the presidency of the Benelux invites the countries in the heart of Europe’s energy system to informally discuss energy issues of shared concern. This year, the voluntary cooperation of ministers and expert groups paid special attention to the creation of a framework for regional coordination on risk preparedness. 

Along the lines of the EU Risk Preparedness Regulation, the energy ministers signed a memorandum of understanding to lay down a framework for cooperation in the Pentalateral Region with a view to preventing, preparing for and managing electricity crises in a spirit of solidarity and transparency. In practice, this will lead to a common communication protocol in case of crises, the organization of joint crisis exercises, an enhanced monitoring of security of supply in the region, and the further analysis and establishment of regional measures for crisis management such as support with equipment and coordination regarding communication to the public. 

“To slow down climate change, we are now speeding up the energy transition. But to make this transition to clean energy successful, we need to ensure supply is secure and safe for citizens and the industry. In a strongly interconnected electricity system, this is a clear step forward towards a more coordinated regional approach in a region where solidarity, transparency and coordination are already at the heart”, stated minister Van der Straeten.

Referring to the memorandum, Kadri Simson said, ‘It is the cornerstone of the work on solidarity in the electricity sector in this region, providing the umbrella under which all the necessary technical work will now develop. It also sends a strong political signal about translating the commitment into actions for the common interest and welfare of our citizens.’ 

The Penta ministers further discussed possibilities to enhance and further align the national and European assessments of security of supply. They also took stock of the progress made towards a market for clean hydrogen, and agreed to enhance their cooperation on certification. Finally, some milestones were proposed for next year. Amongst others, energy officials from the seven countries are now tasked to prepare a joint vision for a decarbonized energy system for the Penta region in 2050 under the patronage of the energy ministers and facilitated by the Benelux Secretariat. 

“As from its outset, Penta has been a laboratory for successful regional market integration. It proved today to remain a frontrunner on security of supply, with the common objective of a carbon-neutral future”, concluded Claude Turmes as incoming Luxembourg presidency. “My priority will be to help the Penta region to become the first regional renewable energy hub in Europe”.


Les pays Penta s'entendent sur la fiabilité de la transition énergétique

Les ministres de l'énergie du Forum pentalatéral de l'énergie ont rencontré la commissaire européenne à l'énergie Kadri Simson à Bruxelles le 1er décembre. Penta est une coopération régionale dans le domaine de l'énergie qui a été créée en 2005 et réunit la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suisse. Le Forum pentalatéral de l’énergie a connu un premier succès avec la création d'un marché régional de l'électricité qui représente aujourd'hui 50 % de la production d'électricité de l'UE. Aujourd'hui, les ministres ont convenu de nouvelles mesures visant à rendre la transition énergétique à la fois fiable et résiliente. 

La ministre belge de l'énergie, Tinne Van der Straeten, a pris l'initiative de cette réunion. C'est devenu une tradition depuis plus de 15 ans que la présidence du Benelux invitent ces pays du cœur de l'Europe pour se concerter juste avant le Conseil européen de l'énergie. De manière informelle, ils discutent des questions énergétiques qui les concernent. Cette année, cette coopération volontaire de ministres et de groupes d'experts s'est concentrée sur l'élaboration d'un cadre pour la coordination régionale de la préparation aux risques. 

Dans le cadre du règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité, les ministres ont signé un mémorandum d’entente. Ce dernier a pour but de définir les règles dans la région Pentalatérale pour prévenir, préparer et gérer les crises de l’électricité dans un esprit de solidarité et de transparence. Plus concrètement, il s'agit de l'élaboration d'un protocole de communication, de l'organisation d'exercices de crise conjoints, d'un suivi renforcé de la sécurité d'approvisionnement régionale, ainsi que de la poursuite de l'analyse et de la mise en œuvre de mesures régionales telles que le soutien dans la fourniture d’équipements électriques et l'information coordonnée auprès des citoyens. 

"Pour ralentir le changement climatique, nous accélérons la transition énergétique. Pour réussir cette transition, l’approvisionnement en électricité doit fiable pour les citoyens et les entreprises. Notre système électrique est fortement connecté aux autres pays et la coordination fait déjà partie de notre ADN. L'accord d'aujourd'hui est un grand atout pour plus de transparence et de solidarité", a déclaré la ministre Van der Straeten. 

En se référant au mémorandum, Kadri Samson a déclaré : "Il constitue la pierre angulaire des travaux sur la solidarité dans le secteur de l'électricité dans cette région et fournit le cadre dans lequel tous les travaux techniques nécessaires vont maintenant se développer. Il envoie également un signal politique fort sur la transformation de l'engagement en action pour le bien commun et le bien-être de nos citoyens". 

Les ministres ont également discuté des possibilités de rapprocher et d'améliorer encore les méthodes nationales et européennes d'évaluation de la sécurité d'approvisionnement. Les participants à la réunion se sont également penchés sur les progrès réalisés par les pays dans la création d'un marché de l'hydrogène propre, et se sont mis d’accord avec un accord pour travailler ensemble sur la certification de l'hydrogène. Enfin, la réunion a permis de poser les jalons pour l'année prochaine. Entre autres, il a été décidé de préparer une vision commune d’un système énergétique décarboné pour la région Penta d’ici 2050, sous le patronage des ministres de l’énergie et facilité par le secrétariat du Benelux. 

"Depuis sa création, Penta s'est révélé être un banc d'essai pour une intégration réussie des marchés régionaux. Aujourd'hui, elle s'avère être un précurseur également en termes de sécurité d'approvisionnement, avec l'objectif commun d'un avenir neutre en carbone", a déclaré le ministre de l’Energie du Luxembourg, Claude Turmes, en tant que président entrant de Penta. "Ma priorité sera de m'engager à faire de la région Penta le premier pôle régional d'énergie renouvelable en Europe."