Info Burgers » Nieuws » Pentalateraal Energieoverleg: succesverhaal wordt voortgezet

Pentalateraal Energieforum

Pentalateraal Energieoverleg: succesverhaal wordt voortgezet

08 jun. 2015

Pentalateral Energy Forum viert zijn 10e verjaardag

Bij wijze van opstap naar de EU-Energieraad vandaag in Luxemburg trad de Belgische minister van Energie en Leefmilieu, mevrouw Marghem, als gastvrouw op voor de viering van 10 jaar regionale samenwerking op het gebied van energie in het Pentalateral Energy Forum, dat bestaat uit de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland (als waarnemer).

Tijdens deze viering werden, in nauwe samenwerking met de Duitse minister van Economische Zaken en Energie, de heer Gabriel, en samen met zowat de helft van alle Europese Energieministers en EU-commissaris voor Energie Cañete, twee belangrijke verklaringen ondertekend. Deze verklaringen geven een impuls aan de integratie van de interne energiemarkt van de EU en hebben tot doel de leveringszekerheid voor de toekomst veilig te stellen.

Mevrouw Marghem verklaarde het volgende: “Wij werken al 10 jaar samen en zijn vast van plan dat ook te blijven doen omdat we inzien dat dit voordelen voor ons allemaal oplevert. Dat is de belangrijkste reden waarom wij de Tweede Politieke Verklaring van het Pentalateral Energy Forum, die de leidraad zal vormen voor onze gezamenlijke werkzaamheden voor de komende vier jaren, zullen ondertekenen.”

Nieuw Pentalateraal actieplan vastgesteld

De 7 ministers van het Pentalateral Energy Forum hebben met de ondertekening van de Tweede Pentalaterale Politieke Verklaring een nieuw actieplan afgesproken. Een van de hoofddoelstellingen van dit actieprogramma bestaat erin de interne markt te verdiepen door regionaal nauwer samen te werken en een flexibele markt te combineren met een hoge leveringszekerheidsgraad. Om dit doel te bereiken, zal het Pentalateral Energy Forum verder pionierswerk leveren bij het koppelen van de elektriciteitsmarkten en het verbeteren van zijn gezamenlijke regionale generation adequacy assessment.

Een ander belangrijk doel is meer flexibiliteit in de elektriciteitsmarkten en ook het verkennen van benaderingen voor grensoverschrijdende participatie in Capacity Remuneration Mechanisms (CRMs) zal op de agenda staan. Last but not least zal de marktintegratie van duurzame energie een hoge prioriteit krijgen op de agenda van het Forum.

Zodoende zal het Pentalateral Energy Forum verder het EU-energiebeleid ondersteunen en proactief zijn bevindingen met andere landen en de Europese Commissie delen.

Nederlands minister Kamp vatte het als volgt samen: “Al onze landen worden geconfronteerd met een transitie naar een koolstofarm energiesysteem en het is van cruciaal belang dat we deze uitdagingen samen aangaan om onze systemen betaalbaar en betrouwbaar te houden.” 

12 staten intensiveren regionale samenwerking

Een andere verklaring werd ondertekend door 12 Europese staten om regionale samenwerking over leveringszekerheid te intensiveren, ongeacht uiteenlopende standpunten over de nationale energiemix en de implementatie van CRMs. Deze verklaring, waarvoor Duitsland het voortouw had genomen, zet een aantal “no regret”-maatregelen op een rij waarover consensus bij alle deelnemende landen bestaat, met als doel de voordelen van de Europese interne energiemarkt te maximaliseren. Dit betekent onder meer een verdere koppeling van de energiemarkten, een regionale kijk op de berekening van leveringszekerheid, een grensoverschrijdende handel zonder belemmeringen zelfs in perioden van hoge prijzen en de behoefte aan adequate flexibiliteit van de elektriciteitsmarkten op basis van flexibele prijzen. Deze maatregelen zullen niet alleen bevorderlijk zijn voor een gemeenschappelijke visie op leveringszekerheid, maar zullen ook de integratie van duurzame energie vergemakkelijken. 

Pentalateral Energy Forum succesvol in de integratie van de Centraal-West-Europese energiemarkt

Tijdens de viering werden ook de meest recente resultaten die in het Pentalateral Energy Forum werden geboekt, voor het voetlicht gebracht. Eind mei werd een vernieuwd handelsmodel voor de Pentalaterale regio gelanceerd, waarbij de marktintegratie beter wordt afgestemd op het groeiende aandeel duurzame energie op de markt. Deze zogenaamde flow-based market coupling zal zorgen voor meer prijsconvergentie en meer sociaal welzijn in de hele Pentalaterale regio en zal resulteren in meer leveringszekerheid.

Verder werd begin maart 2015 de eerste regionale generation adequacy assessment in Europa door de netbeheerders (TSOs) in de Centraal-West-Europese regio ten behoeve van het Pentalateral Energy Forum gepubliceerd. Voor het eerst in de geschiedenis van Europa werd een gemeenschappelijk model ontwikkeld om de leveringszekerheidssituatie op regionale schaal in kaart te brengen. Dit model is gebaseerd op een gemeenschappelijke set van data en aannames. De follow-up en verdere verbetering van deze analyse wordt de komende jaren een belangrijke taak voor het Pentalateral Energy Forum. 

Hierbij de visie van Luxemburgs minister Schneider: “Regionale samenwerking is belangrijk voor de verdere integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Daarom zullen we dit ook verder oppakken tijdens ons EU-voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar.” 

Luc Willems, Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, stelt het volgende: “Wij verzorgen sinds 2005 het secretariaat van het Pentalateral Energy Forum en stellen met genoegen vast dat onze 3 lidstaten en hun burgers de vruchten hebben kunnen plukken van het succesverhaal dat de regionale samenwerking op energiegebied is. Het is nu zaak om verder het juiste voorbeeld te geven en als koploper op te treden bij het combineren van een degelijk marktmodel met een vlotte overgang naar een duurzamere energievoorziening.”