Info Burgers » Nieuws » Project grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit op kruissnelheid

Project grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit op kruissnelheid

25 jun. 2014

Op woensdag 25 juni kwamen hoogambtelijke vertegenwoordigers van de ministers van Werkgelegenheid van de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen samen. Met de oprichting van een strategische Benelux-stuurgroep arbeidsmobiliteit wordt vaart gezet achter een vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Het bevorderen van grensarbeid stimuleert immers de werkgelegenheid in de grensstreken en is één van de prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Benelux.

De regeringsvertegenwoordigers bevestigden dat hiervoor rond verschillende thema’s gewerkt dient te worden. Zo werd gesproken over erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties en beslist in te zetten op een betere informatievoorziening voor grensarbeiders en helder cijfermateriaal en gegevens over de arbeidsmarkten te verzamelen. Thema’s die hun oorsprong kennen in een nota "Banen door mobiliteit over de grens", opgesteld door het Secretariaat-Generaal en voorafgegaan door een ruime consultatie met stakeholders op dit terrein.

Ook kwamen ze tot de conclusie dat de hoeveelheid aan reeds bestaande initiatieven en acties een betere internationale coördinatie vereist. De aanwezigen erkenden de meerwaarde van het Secretariaat-Generaal van de Benelux om deze coördinatie te verzorgen.

Dit alles wordt gegoten in een Benelux-aanbeveling, die ter ondertekening eind dit jaar aan bevoegde ministers zal worden voorgelegd.