Info Burgers » Nieuws » Project rond grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in volle ontwikkeling

Project rond grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in volle ontwikkeling

07 apr. 2014

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is één van de drie prioritaire werkvelden van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie en werd opgenomen in het Benelux-jaarplan 2014.

De drie landen zetten sterk in op dit thema omdat een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt tussen de Benelux-landen essentieel is. Werkloosheid in de grensgebieden kan vermeden worden door optimaal en grenzeloos van elkaars arbeidspotentieel gebruik te maken. Economische groei wordt gestimuleerd en het welzijn van de Benelux-burgers versterkt.

Het Secretariaat-Generaal bundelt momenteel inzichten en plannen over hoe grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit kan gefaciliteerd worden. Hiervoor wordt naast cijfermateriaal en gegevens over de arbeidsmarkt(beleid) in de landen ook gekeken naar diploma-erkenning, ‘best-practices’ en hoe de informatie voor grensarbeiders kan verbeterd worden.   Bilaterale gesprekken over deze onderwerpen vonden reeds plaats met diverse stakeholders en worden eind april gefinaliseerd. Tegelijkertijd wordt een consultatiebijeenkomst op 19 juni voorbereid om de betrokken actoren in staat te stellen zich  uit te spreken over de bevindingen om zo rekening te houden met inzichten en expertise aanwezig op het terrein.   Nadien moet dit alles leiden tot politieke besluitvorming.