Info Burgers » Nieuws » Rondetafel bevestigt voortrekkersrol Benelux voor de interne markt

Rondetafel bevestigt voortrekkersrol Benelux voor de interne markt

08 dec. 2022

Op 8 december organiseerde de Benelux een rondetafel met als thema ‘De Benelux - laboratorium voor de interne markt’. Aanleiding was de aanstaande 30ste verjaardag van de Europese interne markt en de Benelux-top van 28 november, waar de drie Benelux-regeringsleiders het belang van de voltooiing van de interne markt benadrukten. 

De rondetafel bracht ongeveer 50 vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken, de Europese Commissie en het bedrijfsleven bijeen, en werd geopend door Luxemburgs minister van economie Franz Fayot en de adjunct-secretarissen-generaal van de Benelux, Frans Weekers en Michel-Etienne Tilemans. Centraal stond de vraag hoe de interne markt verder uitgebouwd kan worden, en vooral hoe en waar de Benelux een voortrekkersrol kan opnemen. De huidige samenwerking werd geëvalueerd, nieuwe sectoren en thema’s om rond samen te werken verkend en voorstellen voor toekomstige samenwerkingsonderwerpen geïdentificeerd. Speciale aandacht ging uit naar de sectoren transport en logistiek, retail en ‘innovatieve startups’. 

Het debat bevestigde het prioritaire belang van de interne markt en de meerwaarde van de voortrekkersrol van de Benelux bij de verdere voltooiing ervan. Verschillende recente successen van de Benelux-samenwerking rond transport en detailhandel werden door de sectoren aangehaald om dit te onderstrepen. Met het oog op toekomstige mogelijke samenwerking werd o.a. verwezen naar territoriale leveringsbeperkingen, elektronische rekeningen, vraagstukken rond verpakking en afval, stedelijke mobiliteit, vergroening van wegtransport en het belang van de interne markt voor innovatie en startups. Aangekondigd werd dat de interne markt één van de prioriteiten zal zijn van het aanstaande Nederlandse voorzitterschap van de Benelux. 

Verdieping van de interne markt was in de afgelopen jaren een centraal element in de Benelux- jaarplannen. Sinds enige tijd lijkt de Europese interne markt, o.a. door de COVID-crisis, onder druk te zijn gekomen. Een hernieuwde nadruk op het verwijderen van ongerechtvaardigde en onnodige obstakels en voor gemeenschappelijke EU-regels is nodig. Hierbij zijn harmonisatie, wederzijdse erkenning, implementatie en handhaving van het acquis van de Europese Unie uitgangspunten. De Benelux-regeringsleiders zien net hierin ook  een voortrekkersrol voor de Benelux.