Info Burgers » Nieuws » Rondetafelconferentie over een eventuele ´European Services Card´

Rondetafelconferentie over een eventuele ´European Services Card´

14 okt. 2016

Het Secretariaat-Generaal Benelux heeft een ontmoeting georganiseerd van vertegenwoordigers van het Europees Parlement, van de Raad van de Europese Unie, van de Europese Commissie en van de verenigingen van ondernemingen ter gelegenheid van een rondetafelconferentie over een eventuele  ´European Services Card´.                                                                    

Het seminar was georganiseerd in nauwe samenwerking tussen het Benelux Secretariaat-Generaal en de verenigingen van ondernemingen van de Benelux - FEDIL, VNO-NCW en het VBO - en heeft het mogelijk gemaakt dat de betrokken sectoren te gepasten tijde hun claims bij de wetgevers in herinnering konden brengen.   

Nadat de Europese Commissie een stand van zaken van het voor eind 2016 verwachte voorstel geschetst had, hebben de vertegenwoordigers van de sector van de bouw, verzekeringen en dienstverlening aan ondernemingen aangedrongen op een ambitieuze oplossing, waarmee niet alleen de administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende dienstverlening, maar vooral de regelgevende belemmeringen kunnen worden weggewerkt aangezien zij de verwezenlijking van het volledige groeipotentieel van de interne markt in de weg staan. 

Tijdens het paneldebat tussen vertegenwoordigers van de Benelux-regeringen en van het Europees Parlement werd de nadruk gelegd op de mogelijkheid om regelgevende belemmeringen in de Benelux weg te werken, bij uitblijven van een bevredigende oplossing op Europees niveau. Zo zijn de mogelijkheden van een versterkte samenwerking getoetst in het licht van artikel 350 VWEU, dat bepaalt dat de Benelux-landen een laboratoriumfunctie voor de Europese Unie op zich mogen nemen. Mogelijke oplossingsrichtingen zullen verder afgetoetst worden teneinde de interne markt in de Benelux verder te verdiepen.