Info Burgers » Nieuws » Staatssecretaris Camille Gira ontvangt Benelux-eindrapport over milieueducatie en circulaire economie

Staatssecretaris Camille Gira ontvangt Benelux-eindrapport over milieueducatie en circulaire economie

27 mei. 2016

Zes belangrijke lessen voor toekomstige actie

De Luxemburgse staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, Camille Gira, ontving tijdens een slotconferentie uit handen van adjunct-secretaris-generaal Luc Willems een Benelux-eindrapport over het belang van milieueducatie in de transitie naar een circulaire economie. De heer Camille Gira is momenteel voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie voor Duurzame Ontwikkeling. Een van de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is met name het beschermen van het milieu.

Bij de evolutie naar een circulaire economie is het van groot belang om in Benelux-verband in te zetten op het sensibiliseren en op milieueducatie van jongeren en volwassenen. Ze warm maken voor de uitdagingen ervan en hen stimuleren om hun gedrag te veranderen en actie te ondernemen. Dankzij dit Benelux-rapport kunnen bevindingen over de rol van milieueducatie gedeeld en toegepast worden op het terrein”, aldus staatssecretaris Gira.

Circulaire economie

Binnen Benelux-verband wordt reeds samengewerkt rond circulaire economie. Een eerste project waren de drie conferenties over de rol van milieueducatie in de transitie naar dit nieuwe economisch systeem. Een tweede was de ministeriële ondertekening, in november 2015, van een Benelux-afspraak om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval maar als grondstof. Vervolgens was er eind 2015 ministerieel overleg tussen de Luxemburgse staatssecretaris Camille Gira, zijn Belgische collega minister M.C. Marghem en de Nederlandse directeur-generaal Milieu en Internationaal C. Kuijpers. Ze drukten hun steun uit om circulaire economie in Benelux-kader verder te stimuleren en het voortouw te nemen in Europees verband.

Benelux-eindrapport

In dit eindrapport, dat vandaag aan de Luxemburgse staatssecretaris werd overhandigd, worden de belangrijkste lessen die resulteren uit de drie Benelux-conferenties over milieueducatie rond circulaire economie opgenomen (deze conferenties vonden achtereenvolgens plaats in 2013 in Nederland, in 2014 in het Vlaams Gewest en in 2015 in Luxemburg). Overheden, vormingsinstellingen, jeugdbewegingen, scholen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld deelden daarbij hun visies en goede praktijken over de rol van milieueducatie in de evolutie naar een circulaire economie.

Zes belangrijke lessen

Als resultaat na de drie conferenties werd tot de volgende gezamenlijke conclusie gekomen: 

  1. Te veel universitair opgeleide studenten krijgen in onvoldoende mate mee met welke grote vraagstukken rond duurzaamheid zij in hun privéleven en hun loopbaan te maken zullen krijgen.
  2. De groei-economie moet in vlot tempo omgebogen worden naar een circulaire economie.
  3. Educatie, opvoeding en onderwijs zijn belangrijke instrumenten om draagvlak op het terrein op te bouwen.
  4. Het reguliere onderwijs is steeds minder in staat goed onderwijs rond duurzaamheidsthema’s te verzorgen. Studenten aan lerarenopleidingen, zeker aan die voor het basisonderwijs, krijgen daarvoor onvoldoende bagage mee.
  5. Er is behoefte aan vakleerkrachten die specifiek voor dit onderwerp worden opgeleid.
  6. Veel ontwikkelde expertise moet meer gedeeld worden.

Benelux-actie

De Benelux-landen hebben dezelfde uitdagingen en problemen op het vlak van transitie naar een nieuwe economie. Voor oplossingen wordt intens samengewerkt op basis van o.a. het Benelux-jaarplan 2016. Het delen van expertise over circulaire economie blijft voor de toekomst een essentieel gegeven om voor burgers en ondernemers de evolutie naar deze economie tastbaar te maken en te faciliteren.

Rapport: Educatie voor transitie: een hefboom voor duurzame verandering!

Informatie fiche: Educatie voor transitie: een hefboom voor duurzame verandering!