Info Burgers » Nieuws » Start besprekingen uitbreiding taken aan het Benelux-Gerechtshof

Start besprekingen uitbreiding taken aan het Benelux-Gerechtshof

21 apr. 2010

Onder voorzitterschap van de heer Geert Muylle, Directeur-generaal Bilaterale Betrekkingen van het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, ging op dinsdag 20 april 2010 op het Benelux Secretariaat  de werkgroep van start die zich buigt over de uitbreiding van de taken van het Benelux-Gerechtshof en meer specifiek in het licht van het Benelux merkenrecht.Dit met het doel om een eenduidige rechtspraak te garanderen, om procedures te verkorten en om kosten te besparen voor overheid en bedrijfsleven,  Zo zou het o.a. mogelijk moeten worden dat bij geschillen rond merken bedrijven zelf rechtstreeks naar dit Hof kunnen stappen.  

    Experts uit België, Nederland en Luxemburg, bijgestaan door de vicepresident van het Benelux-Gerechtshof, de heer Verougstraete, en de directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) , de heer E. Simon, bekeken hoe het Verdrag van het Benelux-Gerechtshof gemoderniseerd kan worden.

 

Deze hervorming zal vooral voor allerhande firma’s in de Benelux rechtstreekse voordelen opleveren. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen al sinds 1970 via één enkele en eenvoudige procedure hun merk deponeren  voor de ganse Benelux. Anno 2010 deponeren nog steeds zo’n 23.000 kappers, DJ’s, koffiebranderijen, ICT bedrijven, kledingzaken, etc. hun merk bij het Benelux Bureau. Voor pakweg 240€ zijn zij zo gedurende 10 jaar gerust dat hun bedrijfsmerk beschermd is. De op til zijnde aanpassingen  van het Benelux Gerechtshof vereenvoudigt deze bescherming nu nog verder.

 

Waar het depot van een merk al via één procedure gebeurde in gans de Benelux, was dit nog niet het geval voor de beroepen tegen beslissingen van het BBIE, bijvoorbeeld in geval van een weigering van een depot. In de praktijk bestond er maar één regel die bepaalde of je merk gedeponeerd kon worden, maar om je gelijk te halen kon je bij drie rechters langs, in Den Haag, Brussel of Luxemburg.

Het resultaat daarvan is dat elke lidstaat zijn eigen rechtspraak ontwikkelt en de regels sterk verschillen tussen de drie landen. Gebruikers worden dus geconfronteerd met verschillende procedures naargelang in welk land zij een rechtszaak beginnen.

 

De bevoegde Benelux ministers vonden dat het qua rechtszekerheid beter kon. Via de toepassing van de meest geavanceerde informatie- en communicatietechnologie, zien de Benelux landen ook mogelijkheden om rechtszaken rond intellectuele eigendom efficiënter te laten verlopen. Daarom werken ze nu aan de overheveling van deze beroepszaken naar een nieuwe rechtssprekende kamer van het Benelux Gerechtshof. Op de eenmaking van het Benelux merkenrecht volgt dus de logische harmonisering van de Benelux rechtspraak. Dit kan zelfs op korte termijn leiden tot een snellere gerechtelijke procedure en een besparing van kosten voor bedrijven.

 

***

 

Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege dat al 36 jaar bestaat en werd opgericht met als taak het bevorderen van de gelijkheid bij de toepassing van Benelux-regelgeving, zoals die met betrekking tot intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), dwangsom, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling. Nationale rechters dienen bij twijfel over de uitleg van een gemeenschappelijke Benelux-rechtsregel deze uitleg te vragen aan het Benelux-Hof, dat vervolgens een bindende uitspraak doet.  

De leden van het Benelux-Hof worden uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure de Justice van Luxemburg benoemd. Hun benoeming bij het Benelux-Hof vormt geen beletsel voor het verder uitoefenen van hun nationale functie.