Info Burgers » Nieuws » Start van de Benelux-week voor politieverbindingsofficieren

Start van de Benelux-week voor politieverbindingsofficieren

16 apr. 2018

Van 16 april tot 20 april heeft op het Benelux-secretariaat te Brussel de Benelux-week voor verbindingsofficieren plaats.  Het officiële startschot voor deze allereerste gemeenschappelijke bijeenkomst van de verbindingsofficieren werd gegeven door de Belgische vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon.  De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, opende de bijeenkomst.

 Jan Jambon: “ De aard van de dossiers die de verbindingsofficieren behandelen, maakt dat een intensieve Benelux-samenwerking aangewezen is. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we op het vlak van internationale samenwerking in meer regio’s van de wereld actief kunnen zijn. Dit is een win-win situatie”.

 Verbindingsofficieren zijn politiemensen op post in het buitenland om de relaties tussen de landen te onderhouden op het vlak van nationale veiligheid. Tijdens een ganse week komen deze politieofficieren van België en Nederland en Luxemburg samen. Ze gaan informatie uitwisselen over actuele veiligheidsonderwerpen en leren van elkaars aanpak om zo hun rol en takenpakket verder te optimaliseren.  Toplui van politie, gerecht en de veiligheidsdiensten uit de drie landen nemen hier actief aan deel.  Doel van deze bijeenkomst is ook om bijkomende stimulansen te geven aan de inzet van nationale politie-verbindingsofficieren die binnen een vastgesteld kader ook voor de politiediensten van de andere Benelux-landen werken, zogenaamde Benelux-verbindingsofficieren.

Gemeenschappelijk Benelux-netwerk van verbindingsofficieren

 De gemeenschappelijke inzet van verbindingsofficieren op Benelux-niveau stond al in het Benelux-politieverdrag van 2004 en heeft sindsdien via een aantal tussenstappen volledige concrete gestalte gekregen. Er werd een duidelijk juridisch en operationeel kader vastgelegd en succesvolle proefprojecten opgestart in verschillende landen. Inmiddels bestaat er een gemeenschappelijk Benelux-netwerk van 47 verbindingsofficieren die over de verschillende continenten actief zijn en de belangen van de drie landen behartigen.

 Efficiëntie-winst

 Door samen te werken vergroten de Benelux-landen niet alleen hun werelddekking maar springen ze ook efficiënter om met financiële middelen. Door gebruik te maken van een groter contingent kan er flexibel worden ingespeeld op veranderende veiligheidssituaties in de ganse wereld. Bovendien kunnen verplaatsingen binnen een regio worden beperkt wat kostenbesparend werkt.  

Gezien de internationale veiligheidsontwikkelingen en gebeurtenissen is het doel om deze samenwerking nog steviger en nauwer met elkaar te verbinden. Deze Benelux-week vormt hiervoor een uitgelezen kader.

 

IMG_3178.JPG