Info Burgers » Nieuws » Strategisch overleg Benelux-politiechefs

Benelux, Politiesamenwerking, Veiligheid

Strategisch overleg Benelux-politiechefs

20 mrt. 2024

Op 20 maart 2024 vond een vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden en prioriteiten voor toekomstige samenwerking besproken. De vergadering werd voorgezeten door Gerda van Leeuwen, de gemandateerd portefeuillehouder Benelux van de Nederlandse Politie en werd bijgewoond door onder andere Philippe Schrantz, de directeur-generaal van de Luxemburgse Groothertogelijke politie en  twee leden van het College van secretarissen-generaal Frans Weekers en Michel-Etienne Tilemans. Meer dan ooit is de politiesamenwerking in Benelux-verband noodzakelijk om de internationale criminaliteit aan te pakken. 

De politiechefs bespraken de actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in hun landen en stonden een moment stil bij de politieagent van de speciale eenheid van Luik die op 18 maart overleed tijdens een schietincident in Charleroi.     

Tijdens het overleg werden ook de eerste ervaringen met de toepassing van het nieuwe Benelux-Politieverdrag besproken. Dit innovatieve verdrag is op 1 oktober 2023 van kracht  geworden en vergroot de reikwijdte en slagkracht van de drie politiediensten, zodat er in Benelux-verband nog beter gezamenlijk een vuist kan worden gemaakt tegen de georganiseerde criminaliteit. Gerda van Leeuwen benadrukte, dat het een verdrag is waarop de Benelux-partners trots kunnen zijn. Er zal nog een tweede tranche van uitvoeringsovereenkomsten volgen. In deze uitvoeringsakkoorden wordt vastgelegd hoe de mogelijkheden die het nieuwe verdrag biedt in de praktijk zullen worden gebruikt. Daarnaast zijn de werkzaamheden die nodig zijn om de operationele uitvoering van het verdrag te omkaderen uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan de uitwerking van de verschillende opleidingsmodules en de aanpassingen aan de Benelux-politieapp.

Tevens werd de voortgang van de overige Benelux-projecten rond politiesamenwerking besproken en is een nota met de mandaten van de werkgroepen vastgesteld. 

De Benelux secretaris-generaal, Frans Weekers, gaf een toelichting bij het proces van het opstellen van het Gemeenschappelijk werkprogramma 2025-2028. Veiligheid is in toenemende mate een topprioriteit voor de Benelux-samenwerking. De Belgische adjunct- secretaris-generaal,  Michel-Etienne Tilemans, presenteerde de prioriteiten van het Belgisch Benelux-voorzitterschap van 2024: De implementatie van het Benelux-Politieverdrag en het verder versterken van de gezamenlijke strijd tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit. In dat kader past ook het Benelux-symposium dat op 21 maart in Breda is georganiseerd in samenwerking met het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens dit event bespreken vertegenwoordigers van de politie, het OM, betrokken ministeries en diverse burgemeesters de mogelijkheden om de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Benelux-verband te versterken. 

Voor Philippe Schrantz was dit de laatste deelname aan het Benelux Strategisch overleg Politie. Het Benelux Secretariaat-Generaal en de Belgische en Nederlandse delegaties bedankten hem voor zijn inzet en enthousiasme voor de Benelux-politiesamenwerking gedurende de afgelopen tien jaar.