Info Burgers » Nieuws » Uitdagingen en opportuniteiten voor Benelux-samenwerking op het gebied van artificiële intelligentie

Uitdagingen en opportuniteiten voor Benelux-samenwerking op het gebied van artificiële intelligentie

10 feb. 2021

Op 10 februari vond in een digitaal Benelux House het webinar “AI-kansen voor de Benelux-koplopers” plaats. Bijna 400 deelnemers hadden zich aangemeld om deel te nemen aan de relevante discussies in zowel het plenaire deel als de specifieke breakout-sessies.  Op de agenda stonden onder anderen AI in de publieke sector, AI & ethiek, Data Governnace en de toekomst van werk. Een breed scala aan onderwerpen die stuk voor stuk direct raken aan bestaande Benelux beleidsterreinen als Energie, Transport en Handel.

Aan de ochtend werd politiek richting gegeven door het Belgische voorzitterschap van de Benelux in de persoon van Mathieu Michel, de Belgische Staatssecretaris voor digitalisering, die met name wees op de kansen van schaalvergroting door samenwerking in Benelux verband enerzijds en anderzijds de rol die de Beneluxlanden kunnen opnemen in het ethische debat rond AI. Vervolgens werden de economische kansen verkend in een diepgaande studie van McKinsey naar de digitale 9-koplopers in de EU. De Beneluxlanden horen bij deze kopgroep en zouden een gezamenlijk extra groei van rond de 15 miljard Euro kunnen realiseren, waarbij de grootste kansen op het terrein van retail en transport en logistiek zouden liggen. Tegelijkertijd liggen er ook kansen voor AI op het vlak van Gezondheidszorg, Toerisme en bijzonder interessant in Benelux-verband ook in de samenwerking tussen overheden.

Tijdens de daaropvolgende breakout-sessies zoomden sprekers en deelnemers in op specifieke uitdagingen en kansen voor de Benelux-samenwerking op een aantal cruciale thema’s. Zo werden veel samenwerkingsmogelijkheden waargenomen in de publieke sector, zoals bijvoorbeeld binnen de politie, door het delen van relevante data, software en expertise. Maar ook op ethische vraagstukken rondom AI blijken de Benelux-landen elkaar goed te vinden en zou er meer gezamenlijke (EU) beleidsafstemming plaats moeten vinden. Coördinatie met betrekking tot (digitale) skills en het opschalen van interessante interdisciplinaire opleidingen rond AI bevonden zich ook onder de aanbevelingen.

De webinar werd tenslotte in Europese context gekaderd door een enthousiaste key note van Cécile Huet, plaatsvervangend hoofd van de unit Robotica & AI / DG-CNECT bij de Europese Commissie, die zeer nuttige verbanden legde tussen de uitkomsten van de webinar en de acties die de Europese Commissie onderneemt op het gebied van AI, zoals bijvoorbeeld het aanstaande wetgevingskader over ethische kwesties en regelgevingsaspecten. Verder moedigde zij de Benelux-landen aan om de voorlopersrol op te pakken binnen Europa en andere landen te laten zien wat er grensoverschrijdend mogelijk is. Bovendien wees zij op de kansen die de EU herstelfondsen zouden kunnen bieden voor grensoverschrijdenden AI projecten in Benelux-verband.

De conclusies van de webinar zullen besproken worden in de Benelux Telecom/AI werkgroep. Voor een vervolg zal ook gekeken worden naar samenwerkingsmogelijkheden met andere regionale samenwerkingsverbanden zoals de Nordics.


 → Video webinar "« AI opportunities for the Benelux frontrunners »