Info Burgers » Nieuws » URBISCOOP Migratie workshop ‘Malafide organisaties’

URBISCOOP Migratie workshop ‘Malafide organisaties’

29 nov. 2012

Op 29 november jl. organiseerde het Benelux Secretariaat-Generaal in samenwerking met de steden Antwerpen, Gent, Rotterdam, Dordrecht en Den Haag een brainstormings- en werksessie rond migratiestromen uit Midden- en Oost-Europa in de Benelux.

De discussies vonden plaats in workshops waarin de deskundigen zich bogen over de praktijken van huisjesmelkers en de misbruiken in het kader van tewerkstelling.Zowat 45 deelnemers (actoren en vertegenwoordigers van steden en centrale overheden, deskundigen,…) konden bij elkaar inspiratie opdoen en nuttige informatie met elkaar delen en kregen de gelegenheid hun ervaringen uit te wisselen en praktijken te verbeteren.

Hoewel het hier geen typische samenwerking in de Benelux betreft, wees adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser er toch op hoe relevant de aangesneden thema’s zijn en dat er verbanden met bestaande samenwerkingsvormen zijn, met name de samenwerking die onlangs op het vlak van de sociale zekerheid en de bestrijding van sociale ontwijking en ontduiking is geïnitieerd of nog de samenwerking rond verschillende aspecten in de politiële sfeer.

Tijdens deze bijeenkomst kon inzicht worden verkregen in de verschillen in aanpak, beleid en regelgeving, maar werd het ook duidelijk hoe complex de bestaande netwerken zijn. Er werd tevens gefocust op preventie, goede praktijken en op de noodzaak om in de Benelux goede randvoorwaarden voor de toegang tot de arbeidsmarkt te creëren voor onderdanen van Midden- en Oost-Europa.

Dit onderdeel zal worden aangevuld met twee andere workshops (« Registratie en cijfermateriaal » en « Bijstandsregelingen »), waarvan de conclusies zullen worden verzameld in de loop van 2013 tijdens een algemene conferentie over dit thema.