Info Burgers » Nieuws » Vanaf 1 december uitbreiding bevoegdheden Benelux-Gerechtshof

Vanaf 1 december uitbreiding bevoegdheden Benelux-Gerechtshof

01 dec. 2016

Vanaf 1 december 2016 wordt bij het Benelux-Gerechtshof de   mogelijkheid gecreëerd om zaken op nieuwe gebieden   ten gronde te behandelen. Een eerste toepassing daarvan zal erin bestaan dat   het Hof als enige instantie geschillen rond Benelux-merken-   en modellenrecht zal beslechten. Momenteel   zijn de nationale rechtbanken in Den Haag, Brussel en Luxemburg bevoegd op dit gebied, met elk hun eigen, soms uiteenlopende, rechtspraak en regels. Door   de beroepsprocedure op één plaats te centraliseren, wil men de procedure   uniformiseren en versnellen. Eerst moet nog wel het protocol dat dit regelt   door alle Benelux-landen zijn geratificeerd. Dit wordt midden 2017   verwacht.
 
Protocol

De hervorming is het gevolg van de inwerkingtreding op 1 december 2016 van een protocol   van 15 oktober 2012. België, Nederland en Luxemburg creëerden daarmee een basis voor de uitbreiding van de   bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof. Dat krijgt naast de bestaande bevoegdheid om Benelux-rechtsregels uit   te leggen of de regeringen hierover van advies te   dienen, ook een “rechtsprekende” bevoegdheid (naast de   bestaande bevoegdheid op het gebied van Benelux-ambtenarenzaken). In een   eerste fase is gekozen om de rechtsprekende bevoegdheid enkel toe te kennen op het gebied van de   Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen en modellen). Het Benelux-Verdrag   over intellectuele eigendom van 25 februari 2005 werd   daartoe gewijzigd, door middel van een protocol van   21 mei 2014, dat nog van kracht moet worden. Maar ook andere   onderwerpen kunnen in de toekomst door middel van   een bijkomende verdrag onder de rechtsprekende bevoegdheid van het Hof gebracht worden.

Voordeel voor ondernemers

De toekomstige rechtsprekende bevoegdheid rond merken en modellenrecht levert   voor ondernemers in de Benelux rechtstreeks voordelen op. Sinds 1970 kunnen   ondernemers via één enkele en eenvoudige procedure hun merk deponeren voor de   hele Benelux bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE). Maar om beroep aan te tekenen tegen   beslissingen van het BBIE (bv. in geval van een weigering een merk te registreren), zijn er 3 plaatsen: in Den   Haag, in Brussel of in Luxemburg. Elk met hun eigen rechtspraak, termijnen en   procedureregels. Met vaak verschillende uitspraken tot gevolg. Om de   rechtszekerheid te verbeteren werd daarom beslist om de beroeps-en   cassatieprocedures te centraliseren op één adres. Het gaat dus enkel   om beroepen tegen eindbeslissingen van het Benelux Bureau voor de   Intellectuele Eigendom. Deze harmonisering van de   Benelux-rechtspraak op het gebied van merken- en modellenrecht moet ook   zorgen voor meer efficiëntie en kortere behandeltermijnen.

Nieuwe structuur

De nieuwe bevoegdheid vraagt ook een nieuwe structuur. Voortaan zijn er drie Kamers binnen het Benelux-Gerechtshof. De   Eerste Kamer oefent de bestaande prejudiciële en adviserende bevoegdheid uit   en is daarnaast bevoegd voor voorziening in cassatie tegen uitspraken   van de Tweede Kamer. Deze Tweede Kamer is uitsluitend bevoegd voor de   rechtsprekende taak in eerste instantie. De Derde Kamer tot slot oefent de bestaande bevoegdheid van het Hof uit wat betreft administratieve beroepen van de   personeelsleden van de Benelux Unie of het BBIE.

 Verhuis van de zetelVanaf 1 december zal de officiële zetel van het Benelux-Gerechtshof verhuizen naar   het Groothertogdom Luxemburg. De griffie blijft voorlopig in Brussel,   gehuisvest bij het Benelux-secretariaat.