Info Burgers » Nieuws » Visie van de Benelux op de toekomst van Europa

Visie van de Benelux op de toekomst van Europa

07 feb. 2017

Als stichtende lidstaten zijn wij vastberaden om van de EU met 27 een succes te maken, op basis van onze gemeenschappelijke geschiedenis en verworvenheden. De Europese Unie is meer dan de som van haar lidstaten; ze is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, koestert de ambitie mensen te verenigen en voor hun gezamenlijk welzijn te zorgen. We zijn er vast van overtuigd dat dit het beste antwoord blijft om de uitdagingen van vandaag aan te pakken en vorm te geven aan de wereld van morgen. We willen onze samenwerking versterken, met name door de volgende principes in acht te nemen:

  • De Verdragen blijven de solide basis voor een verdere samenwerking die de vier vrijheden, de interne markt, de sociale dimensie met inbegrip van een sociale markteconomie en een sterke en competitieve eurozone kracht zal bijzetten. De EU blijft dan ook de bron van welvaart en welzijn voor onze burgers.
  • Het respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten vormt de ruggengraat en het fundament zelf waarop de samenwerking tussen lidstaten in de Europese Unie is gebaseerd. Het is de gemeenschappelijke opdracht van de lidstaten en de instellingen om ze in stand te houden en te bevorderen. Dit impliceert dat de lidstaten regelmatig in dialoog moeten gaan over de naleving ervan.
  • De EU zal zich concentreren op haar eigen kernprioriteiten. Op basis van het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel zal de EU enkel optreden indien en in zoverre de doelstellingen van de voorgestelde actie niet voldoende kunnen worden bereikt door de lidstaten, op het centrale of lokale niveau, maar eerder kunnen worden bereikt op  het niveau van de Unie, omwille van het  schaalvergrotingseffect van de voorgestelde actie. De EU zal enkel optreden indien lidstaten hun burgers iets niet zelf kunnen verschaffen. Dit betekent ook dat de Unie vastberaden moet optreden daar waar er duidelijk een Europese toegevoegde waarde is. De EU zou haar financiële middelen dienovereenkomstig moeten besteden.
  • De instellingen en de communautaire methode blijven de beste garantie voor de EU om zich te focussen op gemeenschappelijke belangen en om het evenwicht tussen de belangen van alle lidstaten te vrijwaren.
  • Teneinde het geloof en het vertrouwen in de EU te vergroten, dragen de instellingen en de lidstaten samen de verantwoordelijkheid om nog meer in te zetten op een democratische en transparante boodschap en beleidsvorming. De consequente en rigoureuze implementering en toepassing van de EU-verworvenheden, met inbegrip van de beslissingen en conclusies van de Europese Raad en de Raad is van het allergrootste belang. Vertrouwen in een goedwerkend bestuur en in de rechtsstaat in de lidstaten is uitermate belangrijk voor de interne markt, voor Schengen en voor de verdere ontwikkeling van de EU.
  • Er zijn verschillende wegen van integratie en versterkte samenwerking die doeltreffende antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen die de lidstaten op verschillende manieren treffen. Deze regelingen moeten inclusief en transparant zijn, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de andere lidstaten en de Europese instellingen.

In de 21ste eeuw moet de EU in staat zijn om te reageren op de globale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. We moeten verder bouwen aan een EU die de verwachtingen en ambities van onze burgers inlost en de capaciteit van de EU om haar burgers te beschermen en goed te functioneren vergroot.

Naast de strategische agenda die de Europese Raad in juni 2014 heeft goedgekeurd, hebben we in de verklaring van Bratislava en de bijbehorende roadmap de juiste prioriteiten bepaald. Het is nu de hoogste tijd om al onze inspanningen te richten op de toepassing van deze agenda. We moeten de manier waarop we samenwerken vernieuwen en verbeteren om van de fase van analyse en reflectie te kunnen overstappen naar de fase van concrete realisaties voor onze burgers. De hierboven aangegeven principes zullen dienen om deze doelstelling te ondersteunen. 

© foto:www.premier.fgov.be