Info Burgers » Nieuws » Voortaan papierarm douanevervoer tussen havens van Antwerpen en Rotterdam

Voortaan papierarm douanevervoer tussen havens van Antwerpen en Rotterdam

02 mrt. 2015

Benelux als logistieke draaischijf in Noordwest-Europa

De Belgische minister van Financiën, Johan van Overtveldt gaf vandaag in de haven van Antwerpen het startschot voor het eerste papierarme douanevervoer per vrachtschip tussen de containerterminals van Antwerpen en Rotterdam.

De Benelux-landen vinden het belangrijk om te investeren in een vlotte doorstroming van goederen via een efficiënte en snelle afhandeling van onder meer douane formaliteiten. Tijd kost immers geld. Door het verminderen van de papieren procedures kan heel veel tijd (en geld) worden uitgespaard, wat ten goede komt aan de logistieke en economische ontwikkeling.

De Benelux-landen zijn een belangrijk toegangspoort tot Europa. Het is een uitdaging om competitief te blijven als logistieke draaischijf. De vlotte afhandeling van de administratieve verplichtingen vormt hierin een cruciale schakel.

Bargevervoer Antwerpen-Rotterdam

In nauwe samenwerking tussen de containerterminals van Antwerpen en Rotterdam, de douaneautoriteiten van de drie Benelux-landen en de sector van de binnenvaart werd beslist om het vervoer per boot tussen Antwerpen en Rotterdam en vice-versa papierarm in te richten. De bij het douanevervoer vereiste begeleidingsdocumenten voor al de geladen containers worden vervangen door slechts één document aan de hand waarvan zendingen bij vertrek en op bestemming kunnen worden geïdentificeerd en gecontroleerd.

Proeftuin voor de EU

Regelgeving op Europees niveau voorziet in de afschaffing van papieren begeleidingsdocumenten bij douanevervoer tegen uiterlijk eind 2020. De Benelux-landen voeren nu al een pilot uit voor de binnenvaart tussen de twee grootste havens in de regio en wensen zo bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelstelling op Europees niveau.

Papierarm vervoer in andere sectoren

Benelux en douaneadministraties riepen onlangs via hun website op om ook in andere sectoren te onderzoeken waar papierarm vervoer zou kunnen plaatsvinden. Zo zullen later dit jaar pilootprojecten worden opgestart met het wegtransport.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt:Met dit pilootproject nemen de Benelux-landen het voortouw in het realiseren van een papierarm douanevervoer tegen 2020, zoals vooropgesteld door de Europese regelgeving.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de betrokken instanties, met name de containerterminals, de douaneautoriteiten en de binnenvaart, hebben we een goede basis voor de verdere uitbouw van dit project.

Deze modernisering zal leiden tot een efficiëntere transfer van goederen in Europa en zo de centrale rol van onze havens verstevigen en hun competitiviteit bevorderen.”