Info Burgers » Nieuws » Zeven Europese landen simuleren grote elektriciteitscrisis om hun paraatheid te testen

Zeven Europese landen simuleren grote elektriciteitscrisis om hun paraatheid te testen

08 jun. 2022

Op 24 mei hebben de landen die lid zijn van het zogenoemde Pentalateraal Energieforum deelgenomen aan de “Black-out 22 oefening”, een grote oefening rond een elektriciteitscrisis, om de communicatiestromen tussen de buurlanden te versterken. Het Penta Forum, een regionaal samenwerkingsverband onder leiding van de ministers van Energie van de Benelux (België, Nederland, Luxemburg), Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, stimuleert sinds 2005 de samenwerking op energiegebied binnen Europa. 

Deze simulatieoefening werd door Frankrijk opgezet als een nationale crisisoefening. Alle Franse ministeries waren erbij betrokken, onder coördinatie van het Secretariaat-Generaal voor nationale Defensie en Veiligheid (Directoraat van de eerste Minister). Voor het eerst werd een dergelijke oefening in de elektriciteitssector uitgebreid met andere leden van het Penta Forum.

Het was de eerste regionale test in het kader van de EU-verordening over risicoparaatheid in de elektriciteitssector en een concreet resultaat van het Memorandum van Overeenstemming dat de zeven landen van het Penta Forum op 1 december 2021 hebben ondertekend

Het hoofddoel van de regionale oefening was de doeltreffendheid te testen van de mechanismen om informatie te delen en samen te werken om een elektriciteitscrisis te voorkomen. 

De simulatie vond plaats in Parijs op 24 mei. Deskundigen van de energieautoriteiten, transmissiesysteembeheerders of crisiscentra uit deze zeven landen namen eraan deel. De simulatie had betrekking op tekorten in de energievoorziening ten gevolge van een ernstige en aanhoudende koudegolf in West-Europa, die leidde tot de activering van een plan voor gecontroleerde afschakeling. 

De Penta-landen zullen nu de resultaten bespreken en de opgedane ervaring gebruiken om hun communicatieprotocollen verder te verbeteren, hun veerkracht bij een grote elektriciteitscrisis te vergroten en hun grensoverschrijdende samenwerking en bijstand op te voeren. 

Een dergelijke oefening is een antwoord op de Europese oproep tot meer samenwerking in de energiesector.

Seven European countries simulate major electricity crisis to test their preparedness  

On May 24, Member countries of the so-called Pentalateral Energy Forum participated in the ‘Black-out 22 exercise’, a major electricity crisis exercise, to reinforce communications flows between the neighboring countries. The Penta Forum, a regional cooperation framework steered by energy ministers from the Benelux nations (Belgium, Netherlands, Luxembourg), France, Germany, Austria, and Switzerland stimulates energy cooperation inside Europe since 2005. 

This simulation exercise was set up by France as a national crisis exercise. It involved all French ministries under the coordination of the General Secretariat for national defense and security (Prime Minister’s directorate). For the first time in the electricity sector, such exercise was enlarged with other members of the Penta Forum. 

It was the first regional test within the framework of the EU Regulation on Risk Preparedness in the electricity sector and was a concrete result of the Memorandum of Understanding signed between the seven countries of the Penta Forum in December 1, 2021. 

The main objective of the regional exercise was to test the effectiveness of the mechanisms to share information and to cooperate for preventing an electricity crisis.  

The simulation took place in Paris on May 24. Experts from Energy authorities, Transmission System Operators or crisis centers from these seven countries participated. The simulation featured shortages in energy supply due to a severe and prolonged cold spell in Western-Europe, which led to the activation of a controlled load-shedding plan. 

Penta countries will now discuss results and use lessons learned to further improve their communication protocols, enhance resilience against a major electricity crisis and increase cross-border cooperation and assistance.  

Such exercise is one response to Europe’s call  for more cooperation in the energy sector.