Info Burgers » Nieuws » #BDV Benelux-ministers van Justitie gaan hun samenwerking in strijd tegen mensenhandel versterken

#BDV Benelux-ministers van Justitie gaan hun samenwerking in strijd tegen mensenhandel versterken

02 dec. 2016

Ministers willen via multidisciplinaire aanpak zorg voor slachtoffers waarborgen

Onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie ondertekenden de Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, en de plv. ambassadeur van Nederland in Luxemburg, Gerda Vrielink, in aanwezigheid van de Luxemburgse minister van Gelijke Kansen, Lydia Mutsch, een intentieverklaring over de Benelux-samenwerking rond mensenhandel.

In deze intentieverklaring bevestigen de drie ministers dat ze de samenwerking tussen de opvang en bijstandscentra voor slachtoffers, de gerechtelijke overheden en politie-, immigratie-, integratie-, arbeidsinspectie- en sociale inspectiediensten willen versterken. Hiervoor gaan ze een ad-hoc Benelux-werkgroep oprichten, onder de reeds actieve werkgroep,  die bestaat uit vertegenwoordigers van deze (overheids)instanties en die acties zal ontplooien om de grensoverschrijdende en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. Meer bepaald het uitwisselen van goede werkpraktijken, het organiseren van gezamenlijke opleidingen, het instellen van contact points om de grensoverschrijdende uitwisseling te faciliteren, het verbeteren van de samenwerking tussen de nationale verwijzingsmechanismen voor slachtoffers en nagaan of het nuttig is een Benelux-juridisch instrument te ontwikkelen om de samenwerking nog meer vorm te geven. 

Deze intentieverklaring kwam er nadat er al acties door de Benelux-landen werden genomen in de strijd tegen mensenhandel. Een informatiebrochure werd opgesteld om de verschillende wetgevingen, actoren en doorverwijzingsmechanismen van slachtoffers in de drie landen inzichtelijk te maken. Verder werden er recent twee  gezamenlijke opleidings- en reflectiedagen georganiseerd voor actoren op het terrein waaronder Ngo’s en hun bijstands- en opvangcentra, de gespecialiseerde centra, de politie- en immigratiediensten, de sociale- en arbeidsinspectie en rechters uit de drie landen.

Félix Braz, Luxemburgse minister van Justitie : “ De strijd tegen mensenhandel is grensoverschrijdend. Een doeltreffende samenwerking tussen de landen is noodzakelijk via uitwisseling tussen stakeholders, gezamenlijke opleidingen en andere maatregelen waarmee stakeholders doeltreffende instrumenten worden aangereikt om samen mensenhandel te bestrijden en de bescherming van de slachtoffers zo goed mogelijk te garanderen.”

Koen Geens, Belgische minister van Justitie :“ We moeten slachtoffers van misbruik zoveel mogelijk proberen te beschermen. Dat de Benelux-landen bereid zouden zijn om na te gaan in welke mate slachtoffers zouden kunnen opgevangen worden indien ze gevaar lopen in het land waar ze verblijven is een teken van daadkracht om samen dit probleem aan te pakken. Landen die samenwerken staan zoveel sterker dan alleen. Slachtoffers van mensenhandel moeten absolute bescherming genieten. Ze zijn ontzettend kwetsbaar.”

Gerda Vrielink, plv. Nederlandse ambassadeur te Luxemburg :Voor een effectieve bestrijding van mensenhandel is grensoverschrijdende samenwerking in onze ogen essentieel. Tenslotte trekken mensenhandelaren zich doorgaans weinig aan van landsgrenzen. Het hoeft dan ook geen betoog dat wij erg blij waren met de bijzondere aandacht die het Luxemburgse voorzitterschap het afgelopen jaar heeft gegeven aan dit belangrijke onderwerp.’’