Info Burgers » Nieuws » Benelux aan de wieg van grensoverschrijdend centrum tegen georganiseerde criminaliteit

Benelux aan de wieg van grensoverschrijdend centrum tegen georganiseerde criminaliteit

17 mei. 2018

Op 17 mei hebben de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (NL), Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (BE) en Reul van Binnenlandse Zaken (NRW), tijdens een symposium in Maastricht, in aanwezigheid van 100 betrokkenen bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in de Benelux-landen en Duitsland, een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum voor de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. 

Dit centrum moet zorgen voor betere samenwerking en snellere informatie-uitwisseling op voornamelijk bestuurlijk niveau tussen België, Noordrijn-Westfalen en Nederland. Dit in aanvulling op de bestaande samenwerking van politie en Openbaar Ministerie over de grens. De eerste contouren van het centrum zijn tijdens het symposium gepresenteerd. 

Het doel is allereerst om burgemeesters in de grensstreek Euregio Maas-Rijn door snellere deling van kennis en informatie meer mogelijkheden te geven om gezamenlijk op te trekken tegen criminelen. Daarnaast kan het centrum helpen voorkomen dat criminelen voor wie het in het ene land te heet onder de voeten is geworden, in het andere land hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten. 

De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, presenteerde het voortraject. De basis van de samenwerking was een Benelux-intentieverklaring. Tijdens de uitwerking van de aanbevelingen van deze verklaring besloot het Secretariaat-Generaal van de Benelux vertegenwoordigers van de Duitse deelstaat NRW te betrekken bij het project. De samenwerking leidde tot de publicatie van het Benelux-rapport Tackling crime together. https://www.benelux.int/nl/publicaties/publicaties-overzicht/tackling-crime-together/ 

Een van de aanbevelingen van het rapport was de oprichting van het centrum in de Euregio Maas-Rijn. Het Benelux secretariaat-generaal heeft het rapport en de plannen aan de EU gepresenteerd. De plannen zijn goed ontvangen. De Europese Commissie stelde financiële ondersteuning van het project in het vooruitzicht en ook de JBZ-Raadsconclusies vermeldden het Benelux-project als een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking dat ondersteuning en navolging verdient. https://www.benelux.int/nl/post/jbz-raadconclusies-roepen-eu-lidstaten-en-europese-commissie-op-om-benelux-project-te-steunen           

Benelux op waarde geschat

Minister Grapperhaus benadrukte tijdens zijn toespraak “Je suis Beneluxien” en concludeerde: 

“We zijn schatplichtig aan de Benelux-werkgroep bestuurlijke aanpak, die in zijn rapport Tackling Crime Together, deze pilot opperde. Dat rapport ging vooral in op de vraag hoe Benelux en Duitsland zo goed mogelijk kunnen samenwerken bij de aanpak van zogenoemde 'outlaw motorcycle gangs’. De Europese Raad en de Europese Commissie omarmden het idee voor een proef. En vandaag krijgen we dan de contouren gepresenteerd van het Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum. Alle partners uit de Benelux en Duitsland, die een vraagstuk hebben met betrekking tot de grensoverschrijdende aanpak van georganiseerde criminaliteit kunnen hier straks terecht.” 

Ook andere sprekers benadrukten de voortrekkersrol die de Benelux op dit terrein heeft gespeeld. Zo stelde de burgemeester van Maastricht, Ann Penn-te Strake, dat de Europese samenwerking terzake een boost kreeg door het Benelux-rapport Tackling crime together.  

De huidige grensoverschrijdende aanpak is georganiseerd rondom verdragen tussen afzonderlijke partners zoals politie en Openbaar Minister. Het nieuwe centrum onderscheidt zich hiervan door een platform te bieden waarin het lokale bestuur uit de landen onderling en met andere partners zoals politie en Openbaar Ministerie integraal optrekt. Zo worden bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen gecombineerd om ondermijnende criminaliteit grensoverschrijdend zo effectief mogelijk aan te pakken.  

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Limburg, ondersteund door de Belgische ARIEC’s, heeft van de ministers de opdracht gekregen het centrum op te zetten. Petra Dassen, moderator van het symposium en tevens voorzitter van de Stuurgroep RIEC Limburg stelde: “Voor criminelen bestaan geen grenzen, voor de aanpak wel. Dat moet anders. We moeten één vuist maken tegen criminaliteit. We zijn daarom verheugd met het verzoek van het ministerie om te komen tot een Euregionaal ontwikkelcentrum.”