Info Burgers » Nieuws » Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

Benelux en Noordrijn-Westfalen lanceren FietsRoadmap

28 nov. 2022

Gezamenlijk initiatief voor meer fietsgebruik 

Op 28 november 2022 hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benelux en NRW tonen hiermee ook hun ambitie aan om zich als cycling hotspot binnen Europa verder te versterken, want de nationale en regionale plannen van de landen weerspiegelen reeds hoge fietsambities. 

Deze Roadmap is het resultaat van één van de actiepunten binnen de Benelux-Fietsverklaring uit 2020, een ministeriële verklaring waarbij verschillende Europese landen zich aansloten en die werd overgenomen in een Europese Fietsverklaring van 2022. 

Fiets wint van auto 

De FietsRoadmap moet ertoe leiden dat burgers meer de fiets zullen gebruiken, want dit heeft positieve gevolgen. Dit blijkt uit een unieke studie ‘kosten-baten analyse van fietsen in Benelux en NRW’ op vraag van beide regio’s. Elke kilometer gefietst betekent een nettowinst voor de hele regio, met vooral een positief effect op de gezondheid en minder fileleed. 

Uit de analyse komt o.a. naar voor dat als voortaan 100.000 mensen gaan werken met de fiets over een afstand van 5 km, ze een totaal voordeel van 196 miljoen euro per jaar (ze zijn minder ziek en productiever op het werk) genereren. Als ze dit traject afleggen met de wagen creëren ze een totale kost van € 203 miljoen per jaar (kosten onderhoud, filekosten, luchtvervuiling, ongevallen…). 

Als 1% van alle kilometers gereden met de auto in de Benelux-NRW regio vervangen wordt door fietskilometers kan een nettowinst van 13,6 miljard euro worden gerealiseerd. Het gaat hier om 10 miljard euro aan gezondheidsvoordelen (productiviteitswinsten, lagere kosten voor de sociale zekerheid, lagere kans op een ernstige ziekte en overlijden) en zo’n 3 miljard euro aan economische winsten door minder files. De studie concludeert dan ook dat investeren in de fiets investeren is in publieke gezondheid. Dit is wat mede de FietsRoadmap beoogt. 

FietsRoadmap-initiatieven 

In de Benelux-NRW Roadmap wordt er naast een veilige en comfortabele infrastructuur, aandacht geschonken aan het delen en ontwikkelen van fiets-data voor beleid, het opzetten van communicatiecampagnes voor het promoten van de fiets en andere initiatieven die beide regio’s de komende jaren samen zullen ondernemen om de fiets te stimuleren en samen op te trekken binnen de EU. 

Concrete gezamenlijke acties bestaan o.a. uit het inzetten op opleidingsmodules in het onderwijs, die bijvoorbeeld het beroep van fietshersteller moeten promoten. Ook wil men samen met de sector campagnes lanceren om tijdens grote wielerwedstrijden het dagelijks gebruik van de fiets in de verf te zetten. Men plant ecotoerisme in eigen streek per fiets te stimuleren door ervoor te zorgen dat alle fietsnetwerken duidelijk en goed met elkaar zijn verbonden. Verder gaan beide regio’s ijveren voor voldoende connectiviteit met het openbaar vervoer. 

Gezien de regio nauw verbonden is zal er speciale aandacht gaan naar het verbeteren van grensoverschrijdende fietsroutes door meer standaardisering van fietsinfrastructuur, betere coördinatie en communicatie. 

De ontwikkelingen, specifieke uitdagingen én kansen die bakfietsen en speedpedelecs beteken voor het beleid en ruimte zullen het voorwerp uitmaken van aanbevelingen. 

Verder engageren de landen zich in de Roadmap om gezamenlijke standpunten in te nemen op EU-vlak rond sommige fietsgerelateerde materies, zoals parkeernormen voor fietsen. 

De Luxemburgse vice-eersteminister, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, François Bausch ( Benelux-voorzitterschap) voegt toe : “Momenteel is 50% van de afgelegde trajecten korter dan 5 km. Daarom moeten we het fietsen systematisch integreren in alle wegprojecten en van het fietsen een volwaardige individuele vervoerswijze maken en tegelijkertijd een continue en veilige fietsinfrastructuur in het hele land garanderen. Deze vervoerswijze moet de komende jaren de grootste vooruitgang boeken”. 

De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Ik ben fan van de fiets, en veel Nederlanders zijn dat met mij. Investeren in de fiets doe ik met plezier. Want fietsen is gezond, goedkoop en levert de maatschappij tal van voordelen op. Ik wil graag met mijn collega’s in de Benelux een tandje bijschakelen voor meer fietsers. Want samen kunnen we nog meer profiteren van de voordelen die fiets ons biedt, en dat lijkt me goed nieuws.” 

Belgische vice-eersteminister en federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet : “Met de Benelux-regio zijn wij pionier op vlak van fietsbeleid. In België zetten we bijvoorbeeld volop in op de combinatie fiets-trein en verhogen we het minimum aantal fietsplaatsen naar acht. Ik vraag van Europa een ernstig en ambitieus fietsbeleid. Het doel is dat 2024 het Europees Jaar van de Fiets wordt tijdens het Europese voorzitterschap. De uitdagingen op vlak van klimaat, energie en gezondheid zijn enorm en de fiets is deel van de oplossing.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters“In Vlaanderen investeren we een recordbedrag van minstens 300 miljoen euro per jaar in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Zo bouwen we Vlaanderen nog meer uit als echte fietsregio. We willen bij zoveel mogelijk mensen een ‘fietsreflex’ opwekken, zodat de fiets de spontane eerste vervoerskeuze is bij elke korte tot middellange verplaatsing. Onze verplaatsingen stoppen echter niet aan de grens. Net daarom is samenwerking met onze buurlanden essentieel. Samen gaan we voor een grensoverschrijdende fietsambitie.” 

Voor de Waalse minister van Mobiliteit en Infrastructuur, Philippe Henry: "Fietsen moet een realiteit worden die voor iedereen toegankelijk is, op een veilige manier, voor zowel utilitaire als recreatieve verplaatsingen. Wallonië heeft zojuist een decreet aangenomen om zijn ambitieuze fietsbeleid te bestendigen. Het legt de verwachtingen vast in termen van een gestructureerd fietsnetwerk van hoge kwaliteit. Ik ben verheugd over onze dynamische grensoverschrijdende samenwerking. Het onderwerp verdient een specifieke richtlijn van Europa en budgetten voor fietsen en hun infrastructuur.” 

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt : “Investeren in de fiets is investeren in onze gezondheid, onze economie en onze vrijheid. Over de landsgrenzen heen werken we samen om de fiets een echt alternatief te maken voor woon-werkverkeer en voor recreatief verkeer. Dat is de inzet van deze roadmap, en de inzet van onze nauwe samenwerking met de collega’s van de Benelux en Noordrijn-Westfalen”. 

"Ik juich het zeer toe dat de Benelux en Noordrijn-Westfalen hun samenwerking op fietsgebied intensiveren. De bevordering van het fietsverkeer heeft een lange traditie in Nordrhein-Westfalen. Daartoe behoort ook een goede samenwerking met onze buurlanden. Grensoverschrijdend woon-werkverkeer is voor mij dan ook een belangrijk aandachtspunt", benadrukt verkeersminister Oliver Krischer van Noordrijn-Westfalen. "Fietsen met een goed functionerende en goed ontwikkelde fiets- en voetpadeninfrastructuur is, naast het openbaar personenvervoer, de ruggengraat van de toekomstige duurzame en genetwerkte mobiliteit. Noordrijn-Westfalen is de uitdaging aangegaan om de vervoersinfrastructuur te transformeren in de zin van duurzame mobiliteit. We kijken uit naar gezamenlijke projecten en verdere professionele uitwisseling." 

De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser : “ De toekomst is het ontwikkelen van de infrastructuur voor fietsers, om meer veiligheid voor de gebruikers mogelijk te maken. Met haar actie, die altijd grensoverschrijdend zal zijn, vestigt de Benelux de aandacht op de weg vooruit en moedigt zij een Europese aanpak aan, in het belang van allen, waarbij de burger centraal staat.”