Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen willen grensoverschrijdende samenwerking tegen cybercrime optimaliseren

Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen willen grensoverschrijdende samenwerking tegen cybercrime optimaliseren

11 mei. 2017

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon en de Belgische minister van Justitie, Koen Geens namen deel aan een Benelux-studiedag over cybercrime.  Voor de eerste keer wisselden politierechercheurs en politiemanagement uit de cyberpolitiediensten van de Benelux en Noordrijn-Westfalen kennis uit over hoe ze de strijd tegen cybercrime  aanpakken. Verbeterpunten werden geïdentificeerd om de grensoverschrijdende operationele samenwerking te optimaliseren. Vooral meer en sneller delen van de  reeds opgebouwde expertise met elkaar blijkt cruciaal. De Benelux-samenwerking hecht veel belang aan dit onderwerp omdat veiligheid van burgers en ondernemers één van zijn topprioriteiten is. 

Jan Jambon, Belgisch minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken : “Uiteraard moeten we op het brede Europese niveau rond cybercrime samenwerken. Maar om snel grote vooruitgang te boeken, geloof ik in de kracht van dit uniek samenwerkingsplatform tussen Benelux en Duitsland ( grensregio Noordrijn-Westfalen). Zo een grensoverschrijdende samenwerking is van belang om gevallen van complexe cybercrime te bestrijden. Deze versterkte samenwerking op internationaal vlak tussen onze landen zou op het terrein moeten leiden tot een verhoogde paraatheid over de aanpak van cybercrime. ” 

Koen Geens, Belgisch minister van Justitie : “ In België hebben we de wet die de bijzondere opsporingsmethoden regelt voor de gerechtelijke politie aangepast aan de huidige technologische realiteit. De wet op de informaticacriminaliteit dateerde immers van het jaar 2000, nog voor het ontstaan van smartphones, sociale netwerken en de explosieve groei inzake data-encryptie. Bepaalde Europese evoluties zijn niet altijd even bevorderlijk voor het speurwerk binnen de snelle evolutie van cybercrime. Het recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over dataretentie veroorzaakt veel wrevel, maar wij zoeken naar oplossingen. Bijeenkomsten van gespecialiseerde onderzoekers binnen een beperkt forum zijn dan ook bijzonder nuttig, zoals vandaag onder de drie Benelux-landen samen met de Duitse collega’s uit de grensstreek, om informatie met elkaar te delen. De creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor toegang tot gegevens, het verzamelen van bewijzen en de bescherming van onze burgers, moet worden gedeeld op dit niveau.” 

Cybercriminaliteit  

Er worden steeds vaker strafbare feiten gepleegd via internet. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanvallen op servers van belangrijke en vitale organisaties, bijvoorbeeld ziekenhuizen of publieke instellingen. Cyberaanvallen en verstoringen van het internetverkeer doorkruisen in een mum van tijd landsgrenzen en culturele en juridische systemen. Samenwerking op internationaal niveau is dus cruciaal.   In 2011 ondertekenden de Benelux-landen reeds een ministeriële intentieverklaring over cyberveiligheid en ook het Benelux-parlement nam hierover in 2014  een aanbeveling aan. De landen delen immers fysieke grenzen en hebben gezamenlijke belangen waardoor intens samenwerken belangrijk is. De Benelux-landen beschikken ieder over een cyber veiligheidsstrategie , waar veel belang gehecht wordt aan het stimuleren en verbeteren van grensoverschrijdende samenwerking. De studiedag kadert daarbinnen. De Benelux is daarbij een waardevol platform om ‘good practices’ en kennis te delen. 

Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal Benelux : "Net zoals criminelen, die geen grenzen kennen, kunnen we het ons niet veroorloven om grenzen te behouden. Drie buurlanden die fysieke grenzen delen, gemeenschappelijke belangen, lotsverbondenheid , hebben er alle belang bij om nog nauwer samen te werken tegen cybercrime. En zo kunnen we voorlopers zijn in Europa. En model voor verdere Europese samenwerking. " 

Samenwerking optimaliseren 

De studiedag resulteerde in het vaststellen van verbeterpunten om op operationeel niveau de samenwerking tussen de landen te stimuleren. Om een internationaal cyberincident tussen de buurlanden goed aan te pakken, is er meer nood aan het uitwisselen van informatie en expertise. Zo kunnen cyber incident procedures beter op elkaar afgestemd worden en dient er meer info te worden gedeeld over cyberdreigingen. Ook dient bekeken te worden op welke praktische manier men data tussen de buurlanden over een cyberdossier kan uitwisselen. Verder kan een netwerk van contactpersonen ontwikkeld worden in geval van een cyberincident zodat de landen samen snel kunnen ageren in geval van hoogdringendheid.