Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen gaan wegvervoer gerichter controleren

Benelux-landen gaan wegvervoer gerichter controleren

19 okt. 2017

Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de inspectiediensten voor het wegvervoer  van de Benelux-landen met elkaar gegevens uitwisselen over  het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen. Op basis van deze gegevens worden risicoprofielen opgesteld en zullen ondernemingen met een hoog risicocijfer meer en gerichter worden gecontroleerd. Deze beslissing op Benelux-niveau komt de verkeersveiligheid en het ‘ level playing field’ in de wegvervoersector sterk ten goede. Gerichtere controles laten ook toe met dezelfde middelen efficiënter te gaan controleren. 

Vandaag zitten in Den Haag de topambtenaren van de transportministeries van de Benelux samen om o.a. de uitvoering van dit Benelux-besluit op het terrein voor te bereiden en kracht bij te zetten. 

Verdrag van Luik 

Deze gerichtere controles kaderen binnen de bestaande Benelux-samenwerking op het gebied van wegvervoerinspectie, geregeld in het Verdrag van Luik. Op basis van dit Verdrag voeren Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen samen controles uit op vrachtwagens en autobussen. Zo vonden er al 9 gezamenlijke Benelux-controles plaats op in totaal 658 voertuigen, waarbij 265 inbreuken werden vastgesteld. 

Stapsgewijze samenwerking 

De gegevensuitwisseling tussen de drie landen wordt stapsgewijs uitgerold. In een volgend stadium zullen naast  inbreuken op de rij- en rusttijden en de tachograaf, ook informatie worden uitgewisseld  over andere inbreuken. Ook wordt er op termijn voorzien in het geautomatiseerd uitwisselen van deze gegevens. 

Respect voor privacy 

Aangezien het gebruik van vergaarde gegevens over individuele ondernemingen correct moet verlopen, bevat dit Benelux-besluit waarborgen voor het respecteren van de privacy. 

Voorloper in de EU 

Met dit besluit lopen de Benelux-landen voorop in de EU en zullen wellicht in de toekomst ook andere EU-lidstaten gegevens op dit vlak, in navolging van Benelux, gaan uitwisselen. Benelux zal dit actief gaan promoten bij andere landen, samenwerkingsverbanden en de Europese Commissie.