Info Burgers » Nieuws » Benelux start een nieuwe samenwerking op het gebied van sociale zekerheid en bestrijding van sociale ontwijking en ontduiking

Benelux start een nieuwe samenwerking op het gebied van sociale zekerheid en bestrijding van sociale ontwijking en ontduiking

28 nov. 2012

In de drie Benelux-landen vormen sociale ontwijking en ontduiking een maatschappelijk probleem dat nooit zulk een omvang heeft gekend. In de drie landen en in de buurregio’s kan men niet om de constatering heen dat het aantal individuele gevallen en het aantal georganiseerde, steeds complexere constructies en mechanismen alsmaar toeneemt. Daarom is informatie-uitwisseling en een goede samenwerking tussen de administraties van de verschillende landen noodzakelijk om deze malafide en discriminerende praktijken een halte toe te roepen.

Op woensdag 28 november kon, onder impuls van de Belgische staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, John Crombez, een ontmoeting worden georganiseerd om na te gaan of er gezamenlijke belangen zijn en, desgevallend, de thema’s in beeld te brengen die samen kunnen worden uitgediept.

Tijdens deze vergadering, voorgezeten door adjunct secretaris-generaal Alain de Muyser, en niettegenstaande de verschillen in denkwijzen en wetgevingen, kon een grote gelijkgezindheid worden geconstateerd in de Benelux over de noodzaak om samen te werken en om een gezamenlijke meningsvorming op te starten over een hele waaier problemen zoals malafide uitzendkantoren, internationale aspecten rond schijnzelfstandigen/schijnwerknemers, fictieve vennootschappen en postbusondernemingen, uitkeringsfraude in een grensoverschrijdende context en ten slotte de detachering in relatie tot de Europese context.

Verwacht wordt dat op korte termijn van start wordt gegaan. Dank zij de goede samenwerking tussen de verschillende diensten, met de ondersteuning van het Secretariaat-Generaal van de Benelux, zal het mogelijk zijn soepeler en slagvaardiger in te spelen op de verschillende facetten van deze plaag. De Benelux-samenwerking zal zo opnieuw haar meerwaarde kunnen aantonen als voortrekker en inspiratiebron voor de Europese Unie. 

v.l.n.r.: De heren A. de Muyser, J. Crombez en L. Willems