Info Burgers » Nieuws » Benelux-synergie: drie landen zetten zich samen in voor de bescherming van de consument

Benelux-synergie: drie landen zetten zich samen in voor de bescherming van de consument

16 feb. 2009

                  Brussel, 16 februari 2009 – Op initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux presenteren België, Nederland en Luxemburg u de resultaten van hun onderzoek naar de consumentenbescherming in de meubelsector.

In het kader van de Benelux-samenwerking hebben de consumententoezichthouders een gezamenlijk onderzoek in hun respectieve landen uitgevoerd in de meubelsector.

De toezichthouders hebben in de drie landen nagegaan of ondernemingen in de meubelbranche zich aan de regelgeving betreffende de algemene verkoopvoorwaarden hielden.

De betrokken diensten waren:

de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor België; de Consumentenautoriteit voor Nederland; "la Direction de la Réglementation des Marchés et de la Consommation du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur pour le Grand-Duché du Luxembourg".

Vier gemeenschappelijke controlepunten

De grootste problemen binnen de meubelsector spelen op het gebied van levertermijnen, opeisbaarheid en inhoud van de prestatie, schadevergoeding en garanties. Deze vier probleemgebieden waren het onderwerp van de gemeenschappelijke controle. Op basis van de in eigen land geldende wetgeving hebben de drie landen de algemene voorwaarden van de ondernemingen op deze onderwerpen getoetst.

In België vond het algemene onderzoek in de meubelsector in september en oktober 2008 plaats. Op de 48 gecontroleerde winkels werkte bijna 25% met algemene verkoopvoorwaarden die misleidende clausules over de levertijd bevatten, hield 25% zich niet aan de wettelijke garantietermijn en legde bijna 9% de rechten van de consument naast zich neer voor wat betreft de conformiteit van de geleverde goederen.

In Nederland vond het onderzoek in de woonbranche in het najaar van 2008 plaats. Van vier ondernemingen met in totaal ruim 190 winkels in Nederland zijn de algemene voorwaarden intensief gecontroleerd. De algemene voorwaarden van de ondernemingen bevatten tezamen 38 strijdige bepalingen ten aanzien van levertermijnen, inhoud van de prestatie, aansprakelijkheid en garantie.

In het Groothertogdom Luxemburg vond de controle van de winkels in september en oktober 2008 plaats. In totaal werden 30 winkels gecontroleerd. Uit de analyse is gebleken dat in 20% van de gecontroleerde winkels sommige clausules inzake levertijd als misleidend zouden kunnen worden beschouwd, dat 13% zich niet leek te houden aan de wettelijke garantietermijn, dat van 10% wordt geoordeeld dat deze clausules bevatte die de verkoper van zijn aansprakelijkheid bij levering ontheffen en dat 10% de rechten van de consumenten naast zich neer zou leggen voor wat betreft de conformiteit van de geleverde goederen.   Een noodzakelijke synergie

Bij de 278 in de Benelux gecontroleerde ondernemingen blijkt uit de inbreuken die op de eerlijke handelspraktijken en de consumentenbescherming zijn geconstateerd, dat zowel de Belgische als de Nederlandse en de Luxemburgse consument te maken krijgt met dezelfde problemen in de drie landen.

Dit bevestigt niet alleen de opvatting dat verkopers en consumenten nogmaals moet worden gewezen op hun respectieve rechten en plichten, maar ook het feit dat het belangrijk en noodzakelijk is dat concreet gezamenlijk werk wordt verricht en dat dagelijks grensoverschrijdend wordt samengewerkt binnen de Benelux. Door onder meer te zorgen voor betrouwbare algemene voorwaarden hopen de consumententoezichthouders de Benelux-consument meer vertrouwen te bieden bij het doen van grensoverschrijdende aankopen.   Syntheserapport     Voor meer informatie: Secretariaat-Generaal Benelux Nick Van HaverT. +32 (0)2.519.38.30